Historisk arkiv

Utvalg skal granske uredelig forskning

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Lov om behandling av etikk og redelighet i forskning trådte i kraft 1. juli. Kunnskapsdepartementet har i tillegg oppnevnt et nasjonalt utvalg som skal granske uredelig forskning.

Lov om behandling av etikk og redelighet i forskning trådte i kraft 1. juli. Kunnskapsdepartementet har i tillegg oppnevnt et nasjonalt utvalg som skal granske uredelig forskning. – Med bakgrunn i de siste års saker om forskningsjuks er det svært viktig at vi nå har fått på plass en forskningsetikklov og et granskingsutvalg som kan bidra til at norsk forskning holder en høy etisk standard, sier kunnskapsminister Øystein Djupedal. 

Granskingsutvalget, som skal ledes av professor Johan Giertsen ved Universitetet i Bergen, skal  behandle saker som gjelder vitenskapelig uredelighet. Loven definerer dette som: "Forfalskning, fabrikkering, plagiering og andre alvorlige brudd med god vitenskapelig praksis som er begått forsettlig eller grovt uaktsomt i planlegging, gjennomføring eller rapportering av forskning.”  Mindre alvorlige sakene skal behandles på lokalt nivå, dvs. ved forskningsinstitusjonene.

Utvalget skal ha følgende hovedoppgaver:

  • Vurdere og behandle konkrete saker hvor det er mistanke om alvorlige tilfeller av uredelig forskning.
  • Bidra til at en forsker som urettmessig har fått sitt navn knyttet til en påstand om uredelig forskning, får gjenopprettet sitt omdømme.
  • Samarbeide med institusjoner, bedrifter og oppdragsgivere om behandlingen av sakene. Utvalget skal også samarbeide med de nasjonale forskningsetiske komiteene og bidra i arbeidet med å forebygge vitenskapelig uredelighet. 

Rettssikkerheten for dem som blir innklaget for utvalget er spesielt i varetatt. Det skal derfor være anledning til å klage på utvalgets uttalelser, og dette er slått fast i loven. 

Forskningsetikkloven er en rammelov som gir bestemmelser om ulike komiteer og utvalg for behandling av forskningsetiske spørsmål. Fra 1. juli trådte også den tilhørende forskriften i kraft. Den gir regler om oppnevning og saksbehandling i de forskjellige komiteer og utvalg etter loven.

– Forskningsetikkloven skal bidra til at forskning i både offentlig og privat regi skjer i henhold til anerkjent etiske normer, sier kunnskapsminister Øystein Djupedal. 

Følgende medlemmer er oppnevnt til Nasjonalt utvalg for gransking av redelighet i forskning (kortform: Granskingsutvalget):

Professor Johan Giertsen, Universitetet i Bergen, leder

Professor Rigmor Austgulen, NTNU, nestleder

Rektor/regiondirektør Edel Storelvmo, Høgskolen i Narvik/NHO Nordland

Førsteamanuensis Monica Martinussen, Universitetet i Tromsø

Dekan/førsteamanuensis Tor Hauken, Universitetet i Stavanger

Professor Ragnvald Kalleberg, Universitetet i Oslo

Dosent Sighild Westman-Naeser, Uppsala, Sverige

 

Som varamedlemmer er oppnevnt:

Førsteamanuensis Cathrine Holst, Universitetet i Bergen

Direktør Dag Slotfeldt-Ellingsen, SINTEF

Professor Ingar Olsen, Universitetet i Oslo

Ass. instituttsjef Sønneve Ølnes, TØI 

Utvalget oppnevnes for fire år av gangen, og første oppnevningsperiode er 1. juli 2007 – 30. juni 2011.