Høring - Utkast til forskrift om godkjenning etter lov om fagskoleutdanning

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

200306017

02.07.03

Høring - utkast til forskrift om godkjenning etter lov om fagskoleutdanning

Innledning

Stortinget har vedtatt lov om fagskoleutdanning den 27. mai 2003. (Besl.O. nr. 81 (2002-2003)). Forslag til lov ble fremmet i Ot.prp. nr. 32 (2002-2003), jf. også Innst.O. nr. 78 (2002-2003). Loven åpner for at korte yrkesrettede utdanninger av god kvalitet kan bli godkjent etter lov om fagskoleutdanning. Fagskoleutdanningen skal ligge på nivået over videregående opplæring, tilsvare et omfang på minimum et halvt studieår (fem måneder) og maksimum to studieår på heltid og i tillegg være yrkesrettet.

Teknisk fagskole er omfattet av lov om fagsskoleutdanning jfr. Fagskoleloven § 9. For andre utdanningstilbud enn teknisk fagskole vil det være opp til tilbyder selv å velge om denne vil la utdanningstilbud bli godkjent etter lov om fagskoleutdanning. Godkjenning av fagskoleutdanning skal utføres av et faglig uavhengig organ. Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) ble opprettet i forbindelse med Kvalitetsreformen i høyere utdanning, jf. Universitets- og høgskoleloven kapittel III. Det er nå lovfestet å legge oppgaver knyttet til godkjenning og evaluering av fagskoleutdanning til NOKUT, jf. Ot.prp. nr. 32 (2002-2003). Fagskoleutdanning som er godkjent etter lov om fagskoleutdanning vil få støtterett i Lånekassen, dvs. at studenter som tar godkjent fagskoleutdanning får rett til å søke støtte i Lånekassen.

Loven skiller mellom godkjenning og offentlig tilskudd. Det vil si at dersom et fagskoleutdanningtilbud blir godkjent, vil den ikke automatisk også få offentlig tilskudd. Utdanningene som før loven trådte i kraft mottar offentlig tilskudd, beholder dette dersom de søker om endret lovtilknytning og blir godkjent etter lov om fagskoleutdanning . Videre innebærer loven at alle aktuelle utdanninger som i dag har godkjenning og evt. offentlig tilskudd, må ha levert søknad til NOKUT om godkjenning innen 3 år fra ikrafttredelsestidspunktet for forskriften, dersom deltakerne i disse tilbudene fortsatt skal beholde støtteretten i Lånekassen.

Bakgrunnen for loven

St.meld. nr. 20 (2000 – 2001) Om korte yrkesrettede utdanninger etter videregående opplæring ble lagt frem våren 2000. I denne meldingen ble det ikke lagt opp til å regulere utdanningene på dette nivået i en egen lov, både fordi man mente markedet i stor grad kunne håndtere disse, samt at den daværende regjering mente at utviklingen av korte yrkesrettede utdanninger i større grad burde finne sted ved de statlige høyskolene.

Ved behandling av St.meld. nr. 20 (2000 – 2001), jf. Innst. S. nr. 177 (2000 – 2001), ønsket Stortinget en oppfølging mer i tråd med forslagene fra Bergutvalget i NOU 2000:5 Mellom barken og veden. Stortinget fattet følgende vedtak i Innst. S. nr. 177 (2000 – 2001):

”Stortinget ber Regjeringa leggje fram forslag til lov om fagskuleutdanning, som også inkluderer lovreglar om teknisk fagskule. Lova må ha eit perspektiv som sikrar stabile og gode arbeidsvilkår til yrkesretta utdanningar og utdanningar retta mot andre samfunnsbehov etter vidaregåande opplæring.

Stortinget ber Regjeringa kome med framlegg som gjer det klart at privatskulelova også skal gjelde fagskuleutdanning.”

Lov om fagskoleutdanning er en oppfølging av Stortingets vedtak i Innst. S. nr. 177 (2000 – 2001).

Bakgrunnen for forskriften

I lov om fagskoleutdanning § 2 er departementet gitt hjemmel til å gi en forskrift om godkjenningsordningen.

En godkjenning av utdanning gir institusjonen rom for fleksibilitet og mulighet til en viss endring av tilbudene innen fagområdet. De kriterier som skal legges til grunn for den faglige vurderingen som godkjenningen skal bygge på, fastsettes av det uavhengige organet. Godkjenning av fagskoleutdanning er på denne bakgrunn i loven lagt til NOKUT. Utdanningstilbud av god kvalitet på dette området skal kunne få offentlig godkjenning. Dette vil gi utdanningstilbudene anerkjennelse og økt status, og studentene vil få større trygghet og bedre informasjon ved valg av studietilbud. NOKUT er etablert i forbindelse med Kvalitetsreformen i høyere utdanning, jf. Innst. S. nr. 337 (2000-2001) og Ot.prp. nr. 40 (2001-2002), og er etablert fra 1. januar 2003.

Noen av NOKUTs oppgaver overfor høyere utdanningsinstitusjoner er etter lov om universiteter og høgskoler av 12. mai 1995 nr 22, nytt kap. 3 er følgende:

  • evaluering av institusjonenes system for kvalitetssikring
  • akkreditering av institusjoner
  • akkreditering av studietilbud
  • revidering av akkreditering som allerede er gitt
  • evalueringer av betydning for å kunne bedømme kvaliteten i høyere utdanning
  • departementet kan pålegge NOKUT å foreta slike evalueringer
  • generell godkjenning av utdanning fra institusjoner som ikke går inn under lov om universiteter og høyskoler.

Organet vil ha fullmakt til å foreta revisjon av akkrediteringer som allerede er gitt. De høyere utdanningsinstitusjonenes kvalitetssikringssystemer skal evalueres av NOKUT i sykluser på maksimalt seks år.

Et overordnet prinsipp er at organet skal være faglig uavhengig. Departementet kan ikke gi NOKUT pålegg utover det som er hjemlet i lov eller fastsatt i forskrift. Departementet kan heller ikke overprøve beslutninger fattet av NOKUT. Ved godkjenning av enkeltutdanninger vil det bli oppnevnt eksterne sakkyndige komiteer. For ytterligere opplysninger om NOKUT henvises det til organets internettside www.nokut.no.

Forskriftsutkastet tar for seg nærmere regler for godkjenning.

Videre vil departementet på et senere tidspunkt komme med forskrift om finansiering og fylkeskommunens plikter. Det arbeides også med endringer i forskriften til utdanningsstøtteloven angående støtterett.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Lov om fagskoleutdanning med forskrifter kan gjennomføres innenfor dagens budsjettrammer.

Loven skiller mellom godkjenning og tilskudd, slik at godkjenning av nye utdanningstilbud ikke betyr automatisk rett til offentlig tilskudd. Finansieringsordningen forutsettes å være rammestyrt noe som innebærer at nye søknader om tilskudd vil måtte bli vurdert i forhold til de årlige statsbudsjettene.

En utvidelse av NOKUTs mandat til også å omfattes godkjenning av fagskoleutdanning vil kunne medføre økt behov for økonomiske og administrative ressurser. Behovet vil imidlertid begrenses av at godkjenningsordningen er lagt til et organ som allerede har etablert prosedyrer for saksbehandling og metoder for godkjenning. En vurdering av behovet for økte driftsmidler vil måtte ses i forhold til søknadsmengden og til målsetting om saksbehandlingstid for godkjenning av fagskoleutdanning.

Høringsfrist

Av hensyn til at forskriftene til lov om fagskoleutdanning skal foreligge snarest mulig etter at loven har trådt i kraft, ønsker departementet å fravike ordinær høringsfrist på tre måneder. Departementet ber derfor om at eventuelle merknader er departementet i hende senest 8. september.

Kontaktpersoner i departementet:

Nina Rieker tlf: 22 24 76 08 og e-post: nir@ufd.dep.no

Siv Hilde Lindstrøm tlf: 22 24 76 24 og e-post: shl@ufd.dep.no

Gry Ellen Ringstad tlf: 22 24 76 91 og e-post: ger@ufd.dep.no

Med hilsen

Siv Hilde Lindstrøm e.f.
avdelingsdirektør

Nina Rieker
rådgiver

Vedlegg:

1. liste over høringsinstanser
2. utkast til forskrift om godkjenning etter lov om fagskoleutdanning med merknader
3. utkast til forskrift om godkjenning etter lov om fagskoleutdanning uten merknader

Akademikerne
Datatilsynet
Departementene
Det norske maskinistforbund
Elevorganisasjonen
Fiskebåtredernes forbund
Folkehøgskolerådet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Forum for tekniske fagskoler
Forsvarets skolesenter
Forum for autoriserte IT skoler
Fraktefartøyenes Rederiforening
Fylkeskommunene
Fylkesmannen
Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon
Kommunenes sentralforbund
Kristne Friskoler Forbund
Landsorganisasjonen i Norge
Likestillingsombudet
Likestillingssenteret
Læringssenteret
Maritimt Utdanningsforum
Nasjonalt kontaktforum for læringsmiljø
Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT)
NAVO
Nettverk for private høyskoler
NITO, Norges ingeniørorganisasjon
Norges bondelag
Norges Fiskarlag
Norges Forskningsråd
Norges helse- og sosialforbund
Norges Rederiforbund
Norsk bonde- og småbrukarlag
Norsk forbund for fjernundervisning
Norsk Sjøoffisersforbund
Norske maskinentrepenørers forbund
Norske privatskolers landsforbund
Norske sivilingeniørers forening
Næringslivets hovedorganisasjon
Opplæringsrådene
Private høyskoler
Rådet for fagopplæring i arbeidslivet
Sametinget
Samordna opptak
Samskipnadsrådet
Sentralorganet for fleksibel læring i høgre utdanning
Sjøfartsdirektoratet
Statens autorisasjonskontor for helsepersonell
Statens lånekasse for utdanning
Statens ombudsmann for forvaltningen
Studentorganisasjonene
Studentsamskipnaden
Universiteter og høyskoler
Universitets- og høgskolerådet
Utdanningsgruppenes hovedorganisasjon
Voksenopplæringsforbundet
Yrkesopplæringsnemndene
Yrkesorganisasjonenes sentralforbund
VOX