Høring – Utkast til Norges 9. periodiske rapport til FNs torturkomité (CAT)

Høring om utkast til Norges 9. periodiske rapport på gjennomføringen av FNs konvensjon mot tortur og annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff («torturkonvensjonen»). Innspill til rapportutkastet skal gis digitalt på regjeringen.no.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 21.03.2022

Vår ref.: 21/424

Norske myndigheter er forpliktet til å jevnlig rapportere på gjennomføringen av FNs konvensjon mot tortur og annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff («torturkonvensjonen»). FNs torturkomité har besluttet at Norges åttende rapport skal leveres innen 18.mai 2022.

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette utkast til Norges 9. periodiske rapport til FNs torturkomité på høring til sivilt samfunn og andre berørte aktører.

Rapporteringen er som vanlig todelt og består av:

I tillegg vil det, som ved tidligere rapporteringer, følge med ulike vedlegg knyttet til statistikk som torturkomitéen har etterspurt særskilt. Vedleggene er under utarbeidelse.

FN har i brev 8.mai 2014  gitt retningslinjer for rapporteringen. Retningslinjene setter en øvre grense på 21 200 ord, eller tilsvarende ca. 50 sider. Perioden det nå skal rapporteres for er fra eksamineringen etter åttende rapport (2018) og fram til mai 2022. Utkast til rapport er gjort med innspill fra Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet og Forsvarsdepartementet, samt tilbakemeldinger fra hhv- NIM og SOM/NPM. Barne- og familiedepartementet har ettersendt tekst. Dette følger i eget vedlegg og vil bli innarbeidet i statsrapporten.

Rapporten er vekselvis på norsk og engelsk. Etter høringen vil utkastet bearbeides ytterligere og sendes til oversettelse og språkvask.

Fristen for skriftlige innspill til utkast til rapport er satt til 21. mars 2022.

Innspill på rapportutkastet skal avgis digitalt på regjeringen.no. Det er valgfritt om innspillene gis på norsk eller engelsk. Departementene står fritt til å bestemme om og hvordan høringsinnspillene eventuelt skal innarbeides i rapporten. Også aktører som ikke konkret er nevnt som adressat kan avgi innspill innen fristen.

Med hilsen

Linda Drazdiak
fagdirektør

Simen Andreas N. Grinden
rådgiver

 

 

Den norske Helsingforskomité
Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter
Sivilombudet