Høring - utkast til ny Haag-konvensjon om vernetingsavtaler

Frist: 20.05.2005

En arbeidsgruppe under Haag-konferansen har laget utkast til en konvensjon om vernetingsavtaler. Formålet er å gjøre slike avtaler til et effektivt redskap for å løse tvister, og således fremme internasjonal handel og investeringer. (31.03)

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Vår ref.:

Høringsinstanser


Deres ref

Vår ref

Dato

2005/02310 EP TO/IHO/bj

30.03.2005Høring – utkast til ny Haag-konvensjon om vernetingsavtaler

En arbeidsgruppe (spesialkommisjon) nedsatt av Haag-konferansen for internasjonal privatrett, ferdigstilte våren 2004 et utkast til en konvensjon om vernetingsavtaler. Justisdepartementet har fulgt arbeidet i spesialkommisjonen.

Konvensjonsutkastet inneholder regler om jurisdiksjon på grunnlag av vernetingsavtaler og om anerkjennelse og fullbyrding av slike dommer. Det er drøftet nærmere i vedlagte høringsnotat.

Haag-konferansens sekretariat har utarbeidet en grundig rapport til konvensjonsutkastet, som ble distribuert i desember 2004 (Prel. Doc. No 26), og som også er tilgjengelig på internett. Konvensjonsutkastet følger som vedlegg II til den vedlagte rapporten. Andre bakgrunnsdokumenter er samlet på Haag‑konferansens hjemmeside.

EU-kommisjonen (DG Freedom, Security and Justice) sendte i august 2004 ut et høringsbrev om saken. Dette følger vedlagt, men er også tilgjengelig på internett.

Justisdepartementet ønsker å motta innspill fra høringsinstansene, både til høringsnotatet og andre problemstillinger som konvensjonsutkastet reiser. Haag-konferansen har innkalt til diplomatkonferanse i tiden 14. til 30. juni 2005 for å ferdigbehandle og vedta konvensjonsutkastet. Vi vil sette pris på å motta innspill i god tid før dette, og har derfor satt høringsfristen til fredag 20. mai 2005.

Listen over adressatene er vedlagt brevet her. Vi ber om at adressatene selv forelegger høringsbrevet for eventuelle interesserte underliggende etater og organer. Flere eksemplarer av høringsbrevet kan fås ved henvendelse til Justisdepartementets lovavdeling, postboks 8005 Dep, 0030 Oslo, tlf. 22 24 53 62 eller 22 24 53 63.


Med hilsen

Inge Lorange Backer e.f.
ekspedisjonssjef

Ingeborg B. Holtskog Olebakken
lovrådgiver

Departementene
Høyesterett
Lagmannsrettene
Tingrettene i Oslo, Bergen, Trondheim, Tromsø, Stavanger og Kristiansand
Regjeringsadvokaten
Riksadvokaten
Bankklagenemnda
Barneombudet
Brønnøysundregistrene
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Forbrukertvistutvalget
Innovasjon Norge
Konkurransetilsynet
Kredittilsynet
Norges Bank
Patentstyret
Statens Innkrevingssentral
Statens strålevern
Statens veiledningskontor for oppfinnere
Stortingets ombudsmann for forvaltningen
Verdipapirsentralen

Actio Lassen
Assuranseforeningen Gard Oslo
Debitorforeningen
Den Norske Advokatforening
Den norske Dommerforening
Det internasjonale handelskammer
Det juridiske fakultet i Bergen, Oslo, Tromsø og Trondheim
Finansieringsselskapenes Forening
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon
Håmsø patentbyrå
Kommunenes Sentralforbund
KrediNor
KredittPartner AS
Landkreditt
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Legemiddelindustriforeningen
Nordenfjeldske Creditreform AS
Nordisk Skibsrederforening
Norges Bilbransjeforbund
Norges Eiendomsmeglerforbund
Norges Huseierforbund
Norges internasjonale energiinstitutt
Norges Kreditorforbund
Norges Rederiforbund
Norsk forening for industriell rettsbeskyttelse
Norsk forening for industriens patentingeniører
Norsk oppfinnerforening
Norsk Skogbruksforening
Norske Boligbyggelags Landsforbund
Norske industridesignere
Norske Inkassobyråers Forening
Norske patentingeniørers forening
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Oslo Handelskammers Voldgiftsinstitutt
Patentkontoret Curo
Prosess- og foredlingsindustriens landsforening
Rederienes Landsforening
Skuld Assuranseforening
Tomtefesterforbundet
Yrkesorganisasjonenes sentralforbund