Høring - utkast til regeler om bindende forhåndsuttalelser i skatte- og avgiftssaker

Resultat : Forskrift 12. oktober 2001.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Høringsinstansene

Deres ref

Vår ref

Dato

98/9807 SA RCL/rla

25.06.2001

Høring - utkast til regeler om bindende forhåndsuttalelser i skatte- og avgiftssaker

Finansdepartementet sender med dette utkast til forskrift om bindende forhåndsuttalelser i skatte- og avgiftssaker på høring. Utkast til forskrift og merknader til de enkelte bestemmelsene i forskriften følger vedlagt.

Ved lov 15. desember 2000 nr. 87 og 92 ble det gitt regler i ligningsloven kapittel 3 A og merverdiavgiftsloven kapittel XIVa om bindende forhåndsuttalelser i skatte- og avgiftssaker. Reglene er gitt tilsvarende anvendelse etter folketrygdloven § 24-3 femte ledd og investeringsavgiftsloven § 7 femte ledd, jfr. lov 15. desember 2000 nr. 94 og nr. 88. Reglene skal gjelde fra den tid Kongen bestemmer. De to lovtekstene er inntatt i vedlegg til dette høringsbrevet.

Etter de nye reglene vil skatte- og avgiftspliktige kunne be om skatte- og avgiftsmyndighetenes vurdering av de skatte- og/eller avgiftsmessige konsekvensene av planlagte, framtidige transaksjoner. Svaret vil være bindende i den forstand at den skatte- og avgiftspliktige kan forlange at svaret legges til grunn ved den senere skatte-/avgiftsfastsettelsen. For at uttalelsen skal være bindende, må transaksjonen være gjennomført i samsvar med de faktiske forutsetninger som lå til grunn for uttalelsen. For øvrig skal svaret ikke være formelt bindende. Den skatte- og avgiftspliktige vil ikke være bundet av svaret dersom han ikke ser seg tjent med det. En bindende forhåndsuttalelse vil således binde forvaltningen til gunst for den skatte- og avgiftspliktige, men ikke til hans ugunst.

Ordningen omfatter rene rettsspørsmål. Bevisspørsmål og skjønnsmessige vurderinger faller utenfor området for bindende forhåndsuttalelser.

En bindende forhåndsuttalelse vil være en ekstra service fra skatte- og avgiftsmyndighetens side i forkant av et mulig skatte- eller avgiftstilfelle. Det skal derfor betales et gebyr for uttalelsen.

For en nærmere omtale av ordningen med bindende forhåndsuttalelse i skatte- og avgiftssaker viser vi til kapittel 15 i Ot.prp. nr. 1 (2000-2001), og Innst.O. nr. 23 (2000-2001).

Etter ligningsloven § 3 A-4 og merverdiavgiftsloven § 58 e får Finansdepartementet hjemmel til å gi forskrift til utfylling og gjennomføring av loven. I vedlagte forskriftsutkast gis slike bestemmelser, herunder nærmere om anmodningen om bindende forhåndsuttalelse, gebyrfastsettelse, og om begrensninger i klage- og endringsadgangen.

Kompetansen til å avgi bindende forhåndsuttalelser er i lovbestemmelsene lagt til Skattedirektoratet. Skattedirektoratet er i ferd med å ansette personale til de stillingene som er opprettet for å kunne behandle søknader om bindende forhåndsuttalelser. Da det er en målsetting at ordningen skal settes i verk når det har skjedd en praktisk tilrettelegging i Skattedirektoratet, tas det sikte på at ordningen skal tre i kraft så raskt som mulig etter at høringsrunden er avsluttet.

Departementet ber om at eventuelle merknader til forskriftsutkastet er departementet i hende innen 10. september 2001. Uttalelser som er lenger enn en maskinskrevet side bes i tillegg vedlagt på diskett eller sendes på e-post til: Randi.Laure@finans.dep.no.

Med hilsen

Thorbjørn Gjølstad e.f.

ekspedisjonssjef

Helle Harbou-Hals
avdelingsdirektør

Vedlegg

  • Lov om endringer i lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven).
  • Lov om endringer i lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift