Høring - utkast til veileder i organisering

Fornyingsdepartementet (FAD) har utarbeidet en veileder i organisering av statlig virksomhet som sendes på høring med høringsfrist 15. mai 2012.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 15.05.2012

Vår ref.: 09/1519

FAD sender med dette ut utkast til veileder i organisering på høring. Utkastet er en oppfølging av Stortingsmelding nr. 19 (2008-2009) Ei forvaltning for demokrati og fellesskap. Formålet med veilederen er å bidra til en god og mer kunnskapsbasert organisering av statlig virksomhet. Det skal være enkelt å forholde seg til staten ved at likeartede funksjoner er mest mulig likt organisert og benevnt.

Utkastet har vært utarbeidet av en interdepartemental arbeidsgruppe med Difi som sekretariat. Departementet har gjort enkelte redaksjonelle endringer i utkastet, men innholdet er for øvrig i tråd med det som arbeidsgruppen la frem.

Departementet ønsker særlig høringsinstansenes syn på:

  • Hvordan veilederen kan gjøres mer brukervennlig
  • Om det er temaer som burde behandles mer inngående
  • Om det er temaer som ikke er behandlet i veilederen, men som naturlig hører hjemme i en slik veileder

Departementet ber om synspunkter og forslag til endringer i veilederen innen 15. mai 2012. Departementet ber om at utkastet til veileder også forelegges departementenes underliggende og tilknyttede virksomheter for eventuelle synspunkter.

Med hilsen

Asbjørn Seim (e.f.)
Avdelingsdirektør

Carlo Thomsen
Fagdirektør


Vedlegg:

Organisering av statlig virksomhet - Høringsutkast januar 2012 (PDF)

Arbeidsdepartementet
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
Finansdepartementet
Fiskeri- og kystdepartementet
Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet
Forsvarsdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet
Justis- og beredskapsdepartementet
Kommunal- og regionaldepartementet
Kulturdepartementet
Kunnskapsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Miljøverndepartementet
Nærings- og handelsdepartementet
Olje- og energidepartementet
Samferdselsdepartementet
Utenriksdepartementet

Til toppen