Høring - utredning fra Statsbudsjettutvalget

Hva koster det? Bedre budsjettering og regnskapsføring i staten.Høringsfrist: 5. mai 2003

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 05.05.2003

Vår ref.:

Høringsinstanser

Vår ref

Dato

03/440 C HV/ISa

03.02.2003

Høring - utredning fra Statsbudsjettutvalget: ”Hva koster det? – Bedre budsjettering og regnskapsføring i staten”

Ved kongelig resolusjon av 14. september 2001 ble det oppnevnt et utvalg med Marianne Andreassen som leder. Utvalget skulle etter mandatet vurdere:

  • Prinsippene for budsjettering og regnskapsføring av henholdsvis statsbudsjettet og statsregnskapet, herunder forholdet mellom kontantprinsippet og budsjett- og regnskapsføring etter bedriftsøkonomiske prinsipper.
  • Budsjettering i et flerårig perspektiv.

Utvalget avga sin utredning 27. januar 2003. Utredningen har tittelen ”Hva koster det? – Bedre budsjettering og regnskapsføring i staten”.

Finansdepartementet sender med dette utredningen på høring til departementene og en del andre instanser, jf. vedlagte liste over høringsinstanser. Vi ber om at departementene videreformidler henvendelsen til underliggende virksomheter eller andre relevante instanser tilknyttet departementenes fagområder.

Frist for uttalelse er 5. mai 2003.

Finansdepartementet vil komme tilbake til den videre oppfølging av utredningen i forbindelse med framlegget av stats- og nasjonalbudsjettet til høsten.

Utredningen vil komme ut som en NOU. Utredningen er lagt ut på Finansdepartementets hjemmeside på ODIN.

Vi ber om at høringsuttalelser på mer enn én side vedlegges på diskett eller sendes elektronisk til e-postadresse postmottak@finans.dep.no.

Evt. spørsmål i forbindelse med høringen kan stilles til Anniken Esrød Hoelsæter på tlf. 22 24 42 27 eller e-post anniken.hoelsaeter@finans.dep.no.

Med hilsen

Morten Baltzersen e.f.
ekspedisjonssjef

Espen Aaasen
avdelingsdirektør

Kopi:

Statsministerens kontor

Vedlegg: Utredningen ”Hva koster det? – Bedre budsjettering og regnskapsføring i staten”.

Akademikerne
Alle departementene
Den norske Revisorforening
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Foreningen for god kommunal regnskapsskikk
Handels- og Servicenæringenes Hovedorganisasjon
Handelshøyskolen BI
Høgskolen i Agder
Høgskolen i Bodø
Høgskolen i Stavanger
Kommunenes Sentralforbund
Landsorganisasjonen i Norge
NAVO
Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening
Norges Bank
Norges Handelshøyskole
Norges Juristforbund
Norges kommunerevisorforening
Norsk RegnskapsStiftelse
Norske Finansanalytikeres Forening
Norske Pensjonskassers Forening
Norske Siviløkonomers Forening
NTNU, Institutt for samfunnsøkonomi
Næringslivets Hovedorganisasjon
Riksrevisjonen
Samfunnsøkonomenes Forening
Universitetet i Bergen, Det juridiske Fakultet
Universitetet i Bergen, Institutt for økonomi
Universitetet i Oslo, Det juridiske Fakultet
Universitetet i Oslo, Økonomisk institutt
Universitetet i Tromsø, Det juridiske Fakultet
Universitetet i Tromsø, Institutt for økonomi
Utdanningsgruppenes hovedorganisasjon
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund