Høring - Utredning om foretaksstraff og korrupsjon

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring en enkeltpersonsutredning fra advokat Knut Høivik som evaluerer reglene om foretaksstraff og korrupsjon.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 11.01.2022

Vår ref.: 21/5609

Høring – utredning om foretaksstraff og korrupsjon      

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring en enkeltpersonsutredning fra advokat Knut Høivik som evaluerer reglene om foretaksstraff og korrupsjon.

Utrederen har i samsvar med mandatet foretatt en helhetlig evaluering og revisjon av reglene om foretaksstraff i lys av at det er 30 år siden den generelle hjemmelen for foretaksstraff ble innført i 1991. Siktemålet er å fremme foretaksstraffens preventive virkning og sikre at reglene er i samsvar med Norges internasjonale forpliktelser og strafferettens system. Høivik vurderer også om det er behov for endringer i straffelovens korrupsjonsbestemmelser for å sikre effektiv bekjempelse av korrupsjon i tråd med Norges internasjonale forpliktelser. Mandatet for utredningen er i sin helhet gjengitt i punkt 1 (side 13–17), mens en sammenfatning av de viktigste anbefalingene og forslagene er inntatt i punkt 3 (side 18–20).

Høivik anbefaler å videreføre systemet med en generell hjemmel for foretaksstraff i straffeloven §§ 27 og 28, men foreslår flere store endringer. Et sentralt forslag er å innføre et krav om subjektiv skyld for å kunne idømme foretaksstraff. Et slikt krav fremgår i dag ikke av ordlyden i straffelovens hjemmel om foretaksstraff, men Høyesterett har nylig avgjort at bestemmelsen må tolkes innskrenkende på grunn av den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK). Høivik foreslår at skyldkravet for foretaksstraff skal følge skyldkravet i det aktuelle straffebudet, og at det ikke gjøres unntak fra kravet om skyldevne i straffeloven § 20.

I utredningen punkt 7.5.8 (side 89–91) drøftes det hvilken betydning Høyesteretts avgjørelse har for administrativ foretakssanksjon etter forvaltningsloven § 46 og bestemmelser i særlovgivningen. Høiviks anbefaling er at skyldkravet for administrative sanksjoner bør være uaktsomhet med mindre den enkelte særlov stiller et strengere skyldkrav (grov uaktsomhet eller forsett).

Et annet sentralt tema i utredningen er hvilken tilknytning mellom foretaket og lovbruddet som bør kreves for at foretaket skal kunne straffes. Høivik anbefaler at ordlyden i tilknytningskravet «på vegne av» i straffeloven § 27 endres til et krav om at lovbruddet er begått «under utøvelsen av foretakets virksomhet». Formålet er å gjøre det tydeligere at foretaksstraffen er en straff for foretakets egne handlinger. En tilsvarende endring er foreslått for bestemmelser om administrativ foretakssanksjon i spesiallovgivningen.

Videre foreslår Høivik å fjerne foretaksstraffens fakultative karakter – det såkalte «kan-skjønnet». I stedet skal loven inneholde en særskilt rettsstridsreservasjon som innebærer at foretaket bare straffes dersom det ikke kunne forhindret lovbruddet ved organisatoriske tiltak. Høivik foreslår også endringer som skjerper morselskapers ansvar for lovbrudd i datterselskaper og oppdragsgiverforetaks ansvar for lovbrudd i oppdragstakerforetak. Videre foreslås det en detaljert lovregulering av metoden for utmåling av bøtestraff med utgangspunkt i foretakets økonomi. For å sikre åpenhet og motvirke forskjellsbehandling anbefales dessuten at både forelegg og henleggelsesbeslutninger mot foretak offentliggjøres. Utredningen inneholder også endringsforslag av betydning for foretaks straffeprosessuelle stilling.

Utredningens andre hoveddel er en analyse av straffelovens bestemmelser om korrupsjon og påvirkningshandel i §§ 387–389 og en vurdering av behovet for lovendringer på dette området. Høivik foreslår blant annet å klargjøre i loven at også indirekte korrupsjon ved bruk av mellomledd omfattes av straffansvaret. Han foreslår videre å kriminalisere grov uaktsom medvirkning til korrupsjon. Straffebudet om påvirkningshandel foreslås begrenset til påvirkning av offentligrettslige beslutninger. I utredningen skisseres også et forslag om å innføre regulatoriske krav til antikorrupsjonsarbeid for større virksomheter og offentlig sektor.

Departementet ber om høringsinstansenes syn på forslagene. Høringsfristen er 11. januar 2022.

Departementet ber høringsinstansene vurdere om det er behov for å forelegge høringsbrevet for eventuelle underliggende instanser som ikke er oppført på listen over høringsinstanser.

Høringsuttalelser bør fortrinnsvis avgis digitalt på www.regjeringen.no under «Send inn høringssvar». Her kan en registrere seg, mellomlagre en uttalelse og laste opp vedlegg.

Alle kan avgi høringsuttalelse, men vi gjør oppmerksom på at høringsuttalelser er offentlige etter offentleglova og vil bli publisert sammen med øvrige uttalelser.

Med hilsen

Torunn S. Holmberg
avdelingsdirektør

Tage Henningsen
lovrådgiver

 

Departementene

Høyesterett

Lagmannsrettene

Tingrettene

Domstoladministrasjonen

 

Riksadvokaten

Statsadvokatembetene

Generaladvokaten

Krigsadvokatene for Nord-Norge

Krigsadvokatene for Sør-Norge

 

Politidirektoratet

Politidistriktene

Politiets sikkerhetstjeneste (PST)

Den nasjonale enhet for bekjempelse av organisert kriminalitet (Kripos)

Den sentrale enhet for etterforskning og påtale av økonomisk kriminalitet og

   miljøkriminalitet (Økokrim)

Det nasjonale statsadvokatembetet for bekjempelse av organisert og annen

   alvorlig kriminalitet (NAST)

 

Arbeids- og velferdsetaten (NAV)

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)

Barneombudet

Brønnøysundregistrene

Datatilsynet

Den rettsmedisinske kommisjon

Digitaliseringsdirektoratet (Digdir)

Direktoratet for arbeidstilsynet

Direktoratet for byggkvalitet

Direktoratet for e-helse

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ)

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet

Diskrimineringsnemda

Eksportfinansiering Norge (Eksfin)

Energiklagenemda

Erstatningsnemda for voldsofre

Finanstilsynet

Fiskeridirektoratet

Forbrukerrådet

Forbrukertilsynet

Forsvaret

Fylkeskommunene

Helsedirektoratet

Justervesenet

Klagenemdssekretariatet

Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA)

Kommunene

Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging

Konkurranseklagenemda

Konkurransetilsynet

Kontoret for voldsoffererstatning

Kontrollutvalget for kommunikasjonskontroll

Kriminalomsorgsdirektoratet

 

Kystverket

Landbruksdirektoratet

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Longyearbyen lokalstyre

Lotterinemda

Lotteri- og stiftelsestilsynet

Luftfartstilsynet

Markedsrådet

Mattilsynet

Medieklagenemda

Medietilsynet

Miljødirektoratet

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom)

Nasjonal sikkerhetsmyndighet

Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten

NOKUT – Nasjonalt organ for kvalitet i utdanninga

Norad – Direktoratet for utviklingssamarbeid

Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM)

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norsk Polarinstitutt

Oljedirektoratet

Patentstyret

Petroleumstilsynet

Regelrådet

Regjeringsadvokaten

Reguleringsmyndigheten for energi (RME)

Riksrevisjonen

Sametinget

Sekretariatet for konfliktrådene

Sjøfartsdirektoratet

Skattedirektoratet

Statens barnehus

Statens helsetilsyn

Statens innkrevingssentral

Statens jernbanetilsyn

Statens legemiddelverk

Statens sivilrettsforvaltning

Statens vegvesen – Vegdirektoratet

Statsforvalterne

Sysselmesteren på Svalbard

Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste

   (EOS-utvalget)

Stortingets ombudsmann for Forsvaret

Stortingets ombud for forvaltningen (Sivilombudet)

Svalbards miljøvernfond

Tilsynsrådet for advokatvirksomhet

Tolldirektoratet

Utdanningsdirektoratet

Utlendingsdirektoratet

Utlendingsnemnda

Valgdirektoratet

 

Norsk rikskringkasting AS (NRK)

Amedia

Fagpressen

Institutt for journalistikk

Kommunal rapport

Landslaget for lokalaviser

Mediebedriftenes Landsforening

Norsk journalistlag

Norsk Presseforbund

Norsk Redaktørforening

Schibsted

TV2

 

Akademikerne

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Delta

Den norske advokatforening

Den norske Dommerforeningen

Den norske legeforening

Den norske revisorforening

Fagforbundet

Fellesforbundet

Finansforbundet

Finans Norge

Hovedorganisasjonen Virke

Juristforbundet

KS - Kommunesektorens organisasjon

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

NITO – Norges ingeniør og teknologorganisasjon

Norsk fengsels- og friomsorgsforbund

Norsk Tjenestemannslag

Norges Offisers- og spesialistforbund

Norges Politilederlag

Norges Rederiforbund

Norske Kommunale Regnskapskontrollørers Forbund

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

Politiets fellesforbund

Politijuristene

Regnskap Norge

Skatterevisorenes Forening

SMB Norge

STAFO

Statsadvokatenes forening

Unio

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

 

Alternativ til Vold

Amnesty International Norge

Den norske Helsingforskomité

Det Norske Veritas

Forsvarergruppen

Framtiden i våre hender

Funksjonshemmedes fellesorganisasjon

Gatejuristen

Greenpeace Norge

ICJ-Norge

IKT-Norge

Innvandrernes Landsorganisasjon (INLO)

Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)

Juss-Buss

Jussformidlingen i Bergen

Jusshjelpa i Nord-Norge

Krisesentersekretariatet

Miljøstiftelsen Bellona

Miljøstiftelsen Zero

Naturvernforbundet

NGO-forum for menneskerettigheter

Norges Bondelag

Norges Fiskarlag

Norges kulturvernforbund

Norges Miljøvernforbund

Norges Røde Kors

Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Norsk forening for kriminalreform – KROM

Norsk Forsikringsjuridisk forening

Norsk kommunalteknisk forening

Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS)

Norsk Rettsmedisinsk Forening

Næringslivets sikkerhetsorganisasjon

Redd Barna

Rettspolitisk forening

Stiftelsen Rettferd for taperne

Stine Sofies Stiftelse

Straffedes organisasjon i Norge (SON)

Støttesenteret for kriminalitetsutsatte

Transparency International Norge

Verdipapirfondenes Forening

Verdipapirforetakenes Forbund

 

Forsvarets forskningsinstitutt

Handelshøyskolen BI

Institutt for kriminologi og rettssosiologi ved Universitetet i Oslo

Nord universitet

Norges miljø- og biovitskaplige universitet (NBMU)

Norges Teknisk-naturvitskaplege universitet (NTNU)

OsloMet – Storbyuniversitetet

Statlige høyskoler (herunder Politihøgskolen og Forsvarets høgskole)

Universitetet i Agder

Universitetet i Bergen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Tromsø