Høring - vann- og avløpsanlegg , merverdiavgift

Høring - Forskrift 27. november 2000 nr. 1179 om frivillig registrering av utbygger av vann- og avløpsanlegg - forslag om presisering av hvilken personkrets ordningen omfatterResultat :Forskrift av 25.06.2003

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Til høringsinstansene i henhold til vedlagte liste

Deres ref

Vår ref

Dato

01/3879 SL LRD/rla

17.1.2003

Høring - Forskrift 27. november 2000 nr. 1179 om frivillig registrering av utbygger av vann- og avløpsanlegg – forslag om presisering av hvilken personkrets ordningen omfatter

Finansdepartementet fastsatte 27. november 2000 forskrift om frivillig registrering av utbygger av vann- og avløpsanlegg (F116). Forskriften medfører en tilnærmet merverdiavgiftsmessig likestilling mellom eksempelvis nabofelleskap som bygger vann- og avløpsanlegg og virksomheter som oppfører slike anlegg til bruk i sin vann- og avløpstjeneste.

F116 § 1 gir på nærmere vilkår ”utbygger” av vann- og avløpsanlegg anledning til å bli registrert i merverdiavgiftsmanntallet. Det følger av forarbeidene at registreringsordningen skal omfatte utbyggere som i privat regi, det vil si utenfor næring, forestår bygging – det vil si bekoste - vann- og avløpsanlegg. Er det flere som går sammen kan disse organisere seg som de vil, for eksempel i et tomteselskap. Utbyggingen kan imidlertid ikke gjøres som ledd i næringsvirksomhet. En slik forståelse er også i samsvar med de provenyanslag som er gitt forbindelse med etableringen av ordningen. Andre private utbyggere som bygger anlegget som ledd i næringsvirksomhet, omfattes ikke av ordningen. Anlegget overtas av kommunen etter oppføring. Når det gjelder bakgrunnen for ordningen viser vi til blant annet St.prp. nr. 61 (1999-2000) Omprioriteringer og tilleggsbevilgninger på statsbudsjettet 2000 jf. Innst. S. nr. 220 (1999-2000) innstilling fra finanskomiteen mv.

F116 omfatter som nevnt private som oppfører vann- og avløpsanlegg når oppføringen ikke skjer som ledd i næringsvirksomhet. Det er imidlertid blitt reist tvil om hvilken personkrets som er omfattet av ordningen. Skattedirektoratet har blant annet mottatt en del konkrete henvendelser om forståelsen av rekkevidden av forskriften.

Finansdepartementet har i brev av 22. april 2002 til Skattedirektoratet presisert at forskriften omfatter kun private utbyggere når oppføringen ikke skjer som ledd i næringsvirksomhet, og at den således ikke omfatter entreprenører, private eiendomsutviklere mv. som i næring oppfører slike anlegg. Finansdepartementets forståelse av forskriften er gjort kjent for fylkesskattekontorene.

Etter departementets oppfatning er det ønskelig å få presisert ordlyden i forskriften § 1, slik at det ikke kan være noen tvil om forståelsen av hvilken personkrets som omfattes av forskriften. Skattedirektoratet har foreslått at det tilføyes et nytt annet ledd i § 1 lydende:

”Med utbygger som nevnt i første ledd menes utbygger som utenfor næring oppfører anlegg i privat regi, hvor for eksempel grupper av beboere, bygdelag og lignende går sammen om å bygge vann- og avløpsanlegg.”

Med en slik presisering vil det klart fremgå av forskriftens ordlyd at den kun omfatter private utbyggere som utenfor næring oppfører slike anlegg. Denne klargjøringen vil være en fordel for brukerne av forskriften samtidig som man unngår at det for fremtiden reises tvil om rekkevidden av forskriften. Forslaget innebærer etter departementets mening ingen endring av rettstilstanden. Presiseringen vil derfor heller ikke i utgangspunktet medføre økonomiske eller administrative kostnader.

Finansdepartementet vil med dette fremlegge til høring utkast til presisering av forskriftens § 1 for å tydeliggjøre hvilken personkrets som er omfattet av den frivillige registreringsordningen. Utkastet følger vedlagt.

Det bes om at den enkelte høringsinstans vurderer oversendelse til berørte underinstanser, eventuelle medlemsorganisasjoner mv.

Uttalelsene sendes til Finansdepartementet, Skattelovavdelingen, postboks 8008 Dep., 0030 Oslo. Dersom det er mulig ber vi om at høringsuttalelsene også sendes på diskett eller e-post på adressen pal.mangset@finans.dep.no

Det bes om at høringsuttalelser avgis til departementet innen 22. april 2003. Det tas sikte på å fastsette endringen i løpet av kort tid etter at høringsfristen er utløpt.

Kontaktperson i saken er rådgiver Lill-Solrun Ryddheim Dahlin, tlf. 22 24 42 16.

Med hilsen

Erik Mæhlen Larsen e.f.
lovrådgiver

Lill-Solrun Ryddheim Dahlin
rådgiver