Høring vedr. lovfesting av rett til behandling av sensitive personopplysninger ifm. autorisasjonsordning for ansatte i verdipapirforetak

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.09.2013

Vår ref.: 10/3663

Høring vedr. lovfesting av rett til behandling av sensitive personopplysninger ifm. autorisasjonsordning for ansatte i verdipapirforetak

Vedlagt følger høringsnotat med utkast til ny § 9-28 i verdipapirhandelloven om behandling av sensitive personopplysninger ifm. autorisasjonsordninger for ansatte i verdipapirforetak.

Vi ber om høringsinstansenes merknader til forslaget innen 15. september.

Høringsmerknader bes sendt på e-post til postmottak@fin.dep.no.

 

Med hilsen

Geir Åvitsland e.f.
ekspedisjonssjef

Alexander Behringer
avdelingsdirektør

Høringsinstanser:

Den Norske Advokatforening
Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet
Justis- og beredskapsdepartementet
Nærings- og handelsdepartementet
Olje- og energidepartementet
Brønnøysundregistrene
Datatilsynet
Den norske Revisorforening
Finans Norge
Finansforbundet
Finansieringsselskapenes forening
Finanstilsynet
Folketrygdfondet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Handelshøyskolen BI
Nasdaq OMX Oslo ASA
Norges Bank
Norges Fondsmeglerforbund
Norges Handelshøyskole
Norske Forsikringsmegleres Forening
Norsk Tillitsmann ASA
Norske Finansanalytikeres Forening
Næringslivets Hovedorganisasjon
Oslo Børs ASA
Oslo Clearing ASA
Verdipapirfondenes Forening
Verdipapirsentralen
ØKOKRIM

Til toppen