Høring vedrørende Haag-konvensjon

om lovvalgsregler i saker om rettigheter til verdipapirer som forvaltes av mellommenn. Høringsfrist 1. september 2002

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Høringsinstansene

Deres ref

Vår ref

Dato

01/3401 FM KW

17.07.2002

Vedlagt følger Haag-konferansens utkast ”Preliminary draft Convention on the law applicable to certain rights in respect of securities held with an intermediary. Preliminary Document No 15 of June 2002” (“June 2002 preliminary draft”).

14. september 2001 sendte Finansdepartementet på høring et utkast (”annotated July 2001 draft”) som senere ble behandlet av en arbeidsgruppe i Haag-konferansen 17. januar 2002. Arbeidsgruppen utarbeidet en foreløpig versjon (”provisional version”) som har resultert i nye utkast, hvor ”June 2002 preliminary draft” er det siste i rekken. For mer informasjon om bakgrunnen for sistnevnte utkast vises til Haag-konvensjonens internettside: www.hcch.net/index_en.php?act=conventions.text&cid=72&zoek=securities.

Det foreliggende utkastet skal danne grunnlaget for den endelige teksten, som etter planen skal vedtas under diplomatkonferansen i desember. Det blir satt en frist for medlemsland og andre om å komme med merknader medio september 2002. Finansdepartementet ber av den grunn om høringsinstansenes merknader til utkastet innen 1. september 2002.

Det bes om at eventuelle merknader også oversendes pr. e-post til kjetil.wibe@finans.dep.no.

Med hilsen

Tore Mydske e.f.
avdelingsdirektør

Kjetil Wibe
førstekonsulent

Vedlegg:” June 2002 preliminary draft