Høring NOU 2019:21 Framtidens fiskerikontroll

Nærings- og fiskeridepartementet sender med dette NOU 2019:21 Framtidens fiskerikontroll på høring. Vi ber om at den enkelte høringsinstans videresender høringsbrevet til underliggende etater eller virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemsorganisasjoner eller lignende.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 04.03.2020

Vår ref.: 19/6958

Høringsbrev.pdf

 

Akershus fylkeskommune

Arbeids- og sosialdepartementet

Aust-Agder fylkeskommune

Brønnøysundregistrene

Buskerud fylkeskommune

Datatilsynet

Den norske advokatforening

Direktoratet for forvaltning og IKT

Finansdepartementet

Finnmark fylkeskommune

Fiskekjøpernes Forening

Fiskeridirektoratet

Forsvarsdepartementet

Havforskningsinstituttet

Hedmark fylkeskommune

Hordaland fylkeskommune

Justervesenet

Justis- og beredskapsdepartementet

Klima- og miljødepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kystvakten

Kystvakten

Kystverket

Landbruks- og matdepartementet

Mattilsynet

Miljødirektoratet

Møre og Romsdal fylkeskommune

Nord universitet

Nordland fylkeskommune

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Norges Fiskarlag

Norges Handelshøyskole

Norges Kystfiskarlag

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Norges Råfisklag

Norges Sildesalgslag

Norges sjømatråd AS

Norsk Romsenter

Norsk Villfisk

Oppland fylkeskommune

Pelagisk Forening

Politidirektoratet

Riksadvokaten

Rogaland fylkeskommune

Sametinget

Samferdselsdepartementet

Samfunns- og næringslivsforskning AS

Sintef Digital

Sintef Ocean

Sjøfartsdirektoratet

Sjømat Norge

Sjømatbedriftene

Skagerakfisk

Skattedirektoratet

Skatterevisorenes forening

Sogn og Fjordane fylkeskommune - Helse- og sosialadministrasjonen

Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag SA

Sør-Trøndelag fylkeskommune

Telemark fylkeskommune

Tolldirektoratet

Troms fylkeskommune

UAS Norway   (dronebransjens interesseorganisasjon)

Universitetet i Agder

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Tromsø

Vest-Norges Fiskesalslag

Følg saken

Framtidens fiskerikontroll

 • Styrker arbeidet mot fiskerikriminalitet

  Pressemelding | Nærings- og fiskeridepartementet

  Å forebygge og bekjempe fiskerikriminalitet både nasjonalt og internasjonalt er et av regjeringens satsningsområder. Nå styrker Nærings- og fiskeridepartementet dette arbeidet med en egen seksjon som skal jobbe med forebygging av fiskerikriminalitet.

 • Nye krav til veiing av fisk

  Pressemelding | Nærings- og fiskeridepartementet

  Automatiske vekter og veiesystemer skal sørge for at fisken som landes blir korrekt registrert.

 • Møter fiskeriorganisasjonene om nytt sporingssystem

  Nyhet | Nærings- og fiskeridepartementet

  Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen inviterer til et møte om de nye rapporteringskravene.

 • Nye krav til rapportering fra fiskeflåten

  Pressemelding | Nærings- og fiskeridepartementet

  Fiskeri- og sjømatministeren innfører krav om sikker sporing og fangstrapportering fra alle fiskebåter. I tillegg kommer krav om innmelding av landingssted- og tidspunkt.

 • Lanserer nye tiltak mot fiskekrim

  Pressemelding | Nærings- og fiskeridepartementet

  Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen vil ha kontroll på fisken. Snart skal alle fiskebåter spores og rapportere fangst og alle landinger dokumenteres med automatiserte veiesystemer. Slik skal det bli vanskeligere for uærlige aktører å lure seg unna.

 • Nett-TV: Fiskeri- og sjømatministeren lanserer nye tiltak mot fiskekrim onsdag 13. januar

  Pressemelding | Nærings- og fiskeridepartementet

  Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen lanserer nye tiltak mot fiskerikriminalitet. Sjef Økokrim Pål Lønseth vil også delta. Lønseth vil orientere om Økokrim sitt arbeid i kampen mot fiskerikriminalitet.

 • Første oppfølging av fiskerikontrollutvalget

  Pressemelding | Nærings- og fiskeridepartementet

  Den første oppfølgingen fra fiskerikontrollutvalget sendes snart på høring. Forslaget innebærer krav om elektronisk rapportering for alle norske fiske- og fangstfartøy, og skal bidra til å hindre ulovlig omsetning.

 • Høring NOU 2019:21 Framtidens fiskerikontroll

  Høring | Nærings- og fiskeridepartementet

  Nærings- og fiskeridepartementet sender med dette NOU 2019:21 Framtidens fiskerikontroll på høring. Vi ber om at den enkelte høringsinstans videresender høringsbrevet til underliggende etater eller virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemsorganisasjoner eller lignende.

  Status: Ferdigbehandlet

  Høringsfrist: 04.03.2020

 • NOU 2019: 21 - Framtidens fiskerikontroll

  NOU | Nærings- og fiskeridepartementet

  Fiskerikontrollutvalget ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 15. juni 2018. Utvalget fikk i oppdrag å gi råd om innretningen av den nasjonale kontrollen med fiskerinæringen med vekt på bruk av teknologi, myndighetenes organisering og endringer i regelverk. Utredningen ble overlevert til Nærings- og fiskeridepartementet 29. november 2019.

 • Fiskerikontrollutvalet overleverer innstillinga si 29. november

  Pressemelding | Nærings- og fiskeridepartementet

  Utvalet som skal gi råd om framtidas fiskerikontroll overleverer innstillinga si (NOU) til fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik fredag 29. november.

 • Arbeidet med fremtidens fiskerikontroll har startet

  Pressemelding | Nærings- og fiskeridepartementet

  I juni satte regjeringen ned et offentlig utvalg for å se på hvordan vi kan få bedre kontroll med ressursene vi henter ut av havet. Mandag hadde de sitt første møte.

 • Skal gi råd om framtidens fiskerikontroll

  Pressemelding | Nærings- og fiskeridepartementet

  Kan ny teknologi gi økt trygghet for at norsk fisk på markedet er lovlig fisket og omsatt? Det er et av spørsmålene et nytt offentlig utvalg skal se nærmere på.