Høring Midlertidige forskrifter med hjemmel i koronaloven

Kunnskapsdepartementet sender med dette utkast til midlertige forskrifter om tilpasninger av lovgivningen om barnehager, grunnopplæring, universitets- og høyskoler, fagskoler, utdanningsstøtte og integrering som følge av utbruddet av Covid-19 på en kort høring.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 26.03.2020

Vår ref.: 20/1924

Høring - Midlertidige forskrifter med hjemmel i koronaloven – Kort frist

Kunnskapsdepartementet sender med dette på høring forslag om midlertidige forskrifter med tilpasninger av lovgivningen om barnehager, grunnopplæring, universiteter og høyskoler, fagskoler, utdanningsstøtte og integrering som følge av utbruddet av Covid-19.

Ettersom det haster å få plass disse forskriftene, er det satt en ekstraordinær kort frist. Høringsfristen er i morgen, torsdag kl. 14.30.

Vi ber om at høringsuttalelser sendes elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for høringsuttalelser på  www.regjeringen.no/id2694858


Med hilsen


Kristin Ryen (e.f.)                                                           
avdelingsdirektør                                                         Susanne Solli
                                                                                         seniorrådgiver

 

 • Abelia
 • Arbeids- og velferdsdirektoratet
 • Den norske Forleggerforening v/Høyskoleutvalget
 • Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning
 • Elevorganisasjonen
 • Faglig forum for kommunalt flyktningsarbeid
 • Foreldreutvalget for barnehager
 • Foreldreutvalget for grunnopplæringen
 • Friskolenes Kontaktforum
 • Friskolenes Kontaktforum
 • Fylkesmannen i Agder
 • Fylkesmannen i Innlandet
 • Fylkesmannen i Møre og Romsdal
 • Fylkesmannen i Nordland
 • Fylkesmannen i Oslo og Viken
 • Fylkesmannen i Rogaland
 • Fylkesmannen i Troms og Finnmark
 • Fylkesmannen i Trøndelag
 • Fylkesmannen i Vestfold og Telemark
 • Fylkesmannen i Vestland
 • Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
 • Interesseorganisasjonen for Kommunal Voksenopplæring
 • Kompetanse Norge
 • KS
 • Nasjonalt fagskoleråd
 • Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen
 • Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring
 • Norsk Lektorlag
 • Norsk studentorganisasjon
 • Organisasjon for norske fagskolestudenter
 • Private Barnehagers Landsforbund
 • Samarbeidsrådet for yrkesopplæring
 • Sametinget
 • Skolelederforbundet
 • Skolenes landsforbund
 • Statens lånekasse for utdanning
 • Unit - Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning
 • Utdanningsdirektoratet
 • Utdanningsforbundet
 • Utlendingsdirektoratet