Høring - Grunnrenteskatt på landbasert vindkraft

Finansdepartementet sender med dette på høring forslag om å innføre grunnrenteskatt på landbasert vindkraft.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 15.03.2023

Vår ref.: 22/6837

Finansdepartementet sender med dette på høring forslag om å innføre grunnrenteskatt på landbasert vindkraft.

Det foreslås at grunnrenteskatteplikten skal gjelde for vindkraftanlegg som er konsesjonspliktige, og beregningsenheten skal være det enkelte vindkraftanlegg. Skattesubjektet foreslås å være eiere av vindkraftanlegg på land i Norge. Den effektive skattesatsen foreslås satt til 40 pst. Grunnrenteskatten utformes som en kontantstrømskatt med umiddelbare fradrag for nye investeringer. Den nærmere utformingen av grunnrenteskatten fremgår av høringsnotatet.

En sentral del av forslaget er at lokalsamfunn som stiller naturressurser til disposisjon, skal sikres en andel av grunnrenteinntekten.

Den enkelte høringsinstans bes vurdere om saken bør sendes til underliggende etater eller virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemsorganisasjoner e.l.

Høringsfristen er 15. mars 2023. For å avgi høringsuttalelse gå til høringen på www.regjeringen.no og bruk den digitale løsningen for høringsuttalelse ved å klikke på «Send inn høringssvar». Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert på våre nettsider.


Med hilsen
Kari Alice Frønsdal  e.f.
avdelingsdirektør 

                                                                              Stine Riis Håkonsen
                                                                              seniorskattejurist

Bedriftsforbundet
Den Norske Advokatforening
Distriktsenergi
Energi Norge
Finans Norge (FNO)
Hovedorganisasjonen Virke
Justis- og beredskapsdepartementet
Klima- og miljødepartementet
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
KS
Landsorganisasjonen i Norge
Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar (Advokatfirmaet Lund & Co DA
Landssammenslutningen av Norske Vindkraftkommuner
Miljøstiftelsen Bellona
Motvind Norge
Naturressurskommunene
Norges Bondelag
Norges Naturvernforbund
Norges Rederiforbund
Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Norsk Industri
Norsk Øko-Forum (NØF)
Norwea
Nærings- og fiskeridepartementet
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Olje- og energidepartementet
Regelrådet
Samarbeidande Kraftfylker v/Sogn og Fjordande fylkeskommune
Samvirkesenteret v/May Woldsnes
Skattedirektoratet
Småbedriftsforbundet
Storbedriftenes skatteforum v/Einar Rognes Telenor ASA
WWF-Norge
Verdens Naturfond
Zero Emission Resource Organisation (ZERO)