NOU 2023: 19 Læring, hvor ble det av deg i alt mylderet? Bruk av elev- og studentdata for å fremme læring.

Kunnskapsdepartementet sender med dette NOU 2023: 19 Læring, hvor ble det av deg i alt mylderet? Bruk av elev- og studentdata for å fremme læring på høring.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 29.10.2023

Vår ref.: 23/3342

Høring av NOU 2023: 19 Læring, hvor ble det av deg i alt mylderet? - Bruk av elev- og studentdata for å fremme læring.

Kunnskapsdepartementet sender med dette NOU 2023: 19 Læring, hvor ble det av deg i alt mylderet? — Bruk av elev- og studentdata for å fremme læring på høring.

I rapporten har utvalget blant annet vurdert hva som skal være det pedagogiske formålet med læringsanalyse, og hvordan læringsanalyse kan påvirke læringsprosessene, undervisningssituasjonene og rollene i utdanningen. Sentralt i denne vurderingen har vært hvordan læringsanalyse kan fremme læring og forbedre undervisning (kap 7) og hvilke pedagogiske og etiske utfordringer læringsanalyse kan føre med seg (kap 8). Vi ber om innspill til disse vurderingene. Ekspertgruppen har på grunnlag av dette lagt vekt på å utarbeide anbefalinger og forslag som bidrar til trygg og forsvarlig læringsanalyse med et klart pedagogisk formål. I anbefalingene, blant annet i forslagene til regelverksendringer, er begrepene etisk og pedagogisk forsvarlig sentrale. Vi ber derfor om innspill til hvordan disse begrepene bør forstås.   

Utvalgets samlede anbefalinger er gjengitt i kapittel 1 i rapporten.

Om høringen

Rapporten er tilgjengelig på regjeringens nettside: NOU 2023: 19 - regjeringen.no

Fristen for å sende inn høringssvar er: 29. oktober 2023

For å avgi høringsuttalelse, gå til høringer på regjeringen.no og bruk den digitale løsningen for høringsuttalelse ved å klikke på «Send inn høringssvar»

Enhver kan avgi høringsuttalelse. Vi gjør oppmerksom på at uttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert på regjeringens nettside.

Kunnskapsdepartementet ber høringsinstansene vurdere om det er behov for å forelegge utredningen for underliggende virksomheter eller andre som ikke er nevnt i høringslisten.

Bakgrunn

Utredningen er utarbeidet av Ekspertgruppen som har hatt som oppgave å vurdere bruk av læringsanalyse i grunnopplæringen, høyere yrkesfaglig utdanning og høyere utdanning. Målet for ekspertgruppens arbeid var å gi Kunnskapsdepartementet bedre grunnlag for beslutninger om digital læringsanalyse og adaptive læremidler, prøver og tester i grunnopplæringen, høyere utdanning og høyere yrkesfaglig utdanning, og gi råd om behovet for regulering og innspill til politikkutvikling og tiltak fra Kunnskapsdepartementet og underliggende etater.

Ekspertgruppen skulle vurdere pedagogiske og etiske spørsmål ved bruk av digital læringsanalyse, samt juridiske spørsmål og personvernhensyn. Gruppen skulle gi nasjonale myndigheter råd om behov for utvikling av regelverket for de nevnte utdanningsnivåene. Arbeidet måtte inkludere vurderinger av hvilke muligheter som ligger i verktøyene framover i tid og hvordan markedet for adaptive læremidler vil utvikle seg framover.

Videre skulle ekspertgruppen gi innspill til utdanningssektoren om hvordan god praksis kan utvikles om bruk av læringsanalyse, i tråd med etiske og pedagogiske normer og gjeldende regelverk.

Ekspertgruppens innspill for god praksis skulle berøre både:

 • universitetene, høyskolene, fagskolene, kommunene og fylkeskommunene som behandlingsansvarlige
 • universitetene, høyskolene, fagskolene og skolene som utdanningsinstitusjoner
 • den enkelte lærer eller underviser

Sentrale spørsmål ekspertgruppen skulle ta utgangspunkt i var:

 • Hvordan påvirker digital læringsanalyse læringen?
 • Hva er utfordringene og potensialet med digital læringsanalyse?
 • Hvordan kan regelverket gi riktig støtte til sektoren?
 • Hvilken kompetanse trenger utdanningssektorene for å gjøre gode vurderinger om digital læringsanalyse?

Den 1. juni 2022 avga ekspertgruppen for digital læringsanalyse også delrapporten «Læringsanalyse – noen sentrale dilemmaer» til Kunnskapsdepartementet. Delrapporten redegjør for hva læringsanalyse er, og hvilke implikasjoner det kan ha for norsk utdanning i dag og i nær framtid. 

Delrapporten og ytterligere informasjon om utvalgets arbeid er tilgjengelig på https://laringsanalyse.no

 

Med hilsen 

Borghild Lindhjem-Godal (e.f.)
avdelingsdirektør 

                                                                             Maren Hegna
                                                                             utredningsleder

 • Agder fylkeskommune
 • Agder kunstfagskole
 • Akademiet for yngre forskere
 • Akademikerforbundet
 • Akademikerne
 • Ansgar Teologiske Høgskole
 • AOF Vestland
 • Arbeidsgiverforeningen Spekter
 • Arkitektenes Fagforbund
 • Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
 • Art Complexion makeup skole og kurssenter
 • Asker Kunstfagskole
 • Association of Norwegian Students Abroad
 • Astrologiskolen Herkules AS
 • Atlantis Medisinske Høgskole
 • Audiografforbundet
 • ungdoms- og familiedirektoratet Barne-
 • Barratt Due musikkinstitutt
 • Beauty og Helse Akademiet
 • Bergen Arkitekthøgskole
 • Beverage Academy AS
 • Bibliotekarforbundet
 • Bårdar Akademiet AS
 • CAE Oslo Aviation Academy AS
 • Campus BLÅ Fagskole AS
 • Centric IT Academy
 • Creo – forbundet for kunst og kultur
 • Datatilsynet
 • De nasjonale forskningsetiske komiteene
 • Delta
 • Den norske Forleggerforening
 • Den Norske Jordmorforening
 • Den norske legeforening
 • Den norske tannlegeforening
 • Den norske veterinærforening
 • Designinstituttet
 • Det norske Diakonforbund
 • Det tverrfaglige kunstinstitutt
 • Din Kompetanse AS
 • Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse
 • Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning
 • DuVerden
 • Dysleksi Norge
 • Econa
 • Einar Granum kunstfagskole
 • Elevorganisasjonen
 • Emergence School of Leadership
 • European Helicopter Center AS
 • Fagskolen Aldring og helse
 • Fagskolen AOF Norge
 • Fagskolen for bokbransjen
 • Fagskolen i Agder
 • Fagskolen i Møre og Romsdal
 • Fagskolen i Nord
 • Fagskolen i Vestfold og Telemark
 • Fagskolen i Vestland
 • Fagskolen i Viken
 • Fagskolen Innlandet
 • Fagskolen Kristiania
 • Fagskolen Oslo
 • Fagskolen Rogaland
 • Fagskolen TISIP
 • Fellesorganisasjonen
 • Fjellhaug Internasjonale Høgskole
 • Fleksibel utdanning Norge
 • Folkeuniversitetets Fagskole AS
 • Forandringsfabrikken
 • Forbrukerombudet
 • Forbrukerrådet
 • Foreldreutvalget for barnehager
 • Foreldreutvalget for grunnopplæringen
 • Forskerforbundet
 • Forsvarets høgskole
 • Forum for fagskoler - Abelia
 • Frelsesarmeens offisersskole AS
 • Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
 • Gokstad Akademiet AS
 • Hald Internasjonale Senter
 • Handelshøyskolen BI
 • Hovedorganisasjonen Virke
 • Høgskolen i Innlandet
 • Høgskolen i Molde vitenskapelig høgskole i logistikk
 • Høgskolen i Østfold
 • Høgskulen for grøn utvikling
 • Høgskulen i Volda
 • Høgskulen på Vestlandet
 • Høyskolen for Dansekunst
 • Høyskolen for Ledelse og Teologi
 • Høyskolen for yrkesfag AS
 • Høyskolen Kristiania
 • Idéfagskolen
 • IKT-Norge
 • Imageakademiet
 • Innlandet fylkeskommune
 • INSPIRIA science center
 • Institutt for helhetsmedisin
 • Interesseorganisasjonen for Kommunal Voksenopplæring
 • International Stunt Academy as
 • Jusutdanning AS
 • Jærmuseet
 • Komitè for kjønnsbalanse og mangfold i forskning
 • Kommunene
 • Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling KBT
 • Kompetansesenter for høyere yrkesfaglig utdanning AS
 • Kriminalomsorgens utdanningssenter
 • Kristne Friskolers Forbund
 • KRM Tekniske Fagskole AS
 • KS
 • Kunsthøgskolen i Oslo
 • Kunstskolen i Rogaland
 • Kunstskolene
 • Lillehammer Institute of Music Production Industries
 • Lovisenberg diakonale høgskole
 • Lukas fagskole og kurssenter
 • Lærernes Yrkesforbund
 • Medlearn AS
 • Menighetsbibelskolen
 • Menko Undervisning AS
 • MF vitenskapelig høyskole for teologi religion og samfunn
 • Montessori Norge
 • Møre og Romsdal fylkeskommune
 • Nasjonalt fagskoleråd
 • Nasjonalt fagskoleråd
 • Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen
 • Naturviterne
 • NKI AS
 • NLA Høgskolen
 • Nord universitet
 • Nordland Fagskole
 • Nordland fylkeskommune
 • Nordland kunst- og filmfagskole
 • Nordnorsk vitensenter
 • Norges Fagakademi AS
 • Norges Farmaceutiske Forening
 • Norges forskningsråd
 • Norges forskningsråd
 • Norges Friluftsfagskole AS
 • Norges grønne fagskole - Vea
 • Norges Handelshøyskole
 • Norges Handikapforbund
 • Norges idrettshøgskole
 • Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon
 • Norges Interiørskole AS
 • Norges Juristforbund
 • Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
 • Norges musikkhøgskole
 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Noroff høyskole
 • Norsk barnebokinstitutt
 • Norsk ergoterapeutforbund
 • Norsk fagskole for lokomotivførere
 • Norsk forbund for utviklingshemmede
 • Norsk Fotofagskole
 • Norsk Fysioterapeutforbund
 • Norsk Gestaltinstitutt AS Høgskole
 • Norsk Hestesenter
 • Norsk jernbaneskole
 • Norsk Lektorlag
 • Norsk Lektorlag
 • Norsk presseforbund
 • Norsk psykologforening
 • Norsk Radiografforbund
 • Norsk studentorganisasjon
 • Norsk Sykepleierforbund
 • Norsk Teknisk Museum
 • Norsk tjenestemannslag
 • Norsk utenrikspolitisk institutt
 • Norske Fag- og Friskolers Landsforbund
 • NORTRAIN Norwegian Drilling Academy AS
 • NSKI Høyskole
 • Næringslivets Hovedorganisasjon
 • Organisasjon for norske fagskolestudenter
 • Oslo kommune
 • Oslo nye Høyskole
 • OsloMet – storbyuniversitetet
 • OSM Aviation Academy AS
 • Parat
 • Pilot Flight Academy AS
 • Politihøgskolen
 • Presteforeningen
 • Regelrådet for næringslivet
 • Riksrevisjonen
 • Rogaland fylkeskommune
 • Rådet for offentlige fagskoler
 • Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner
 • Sametinget
 • Samfunnsviterne
 • Samfunnsøkonomene
 • Samisk høgskole
 • Samisk videregående skole
 • Sentralorganet for fleksibel læring i høgre utdanning
 • Sikt Kunnskapssektorens tjenesteleverandør
 • Skolelederforbundet
 • Skolenes landsforbund
 • Skrivekunstakademiet
 • STAFO
 • Statens lånekasse for utdanning
 • Statistisk sentralbyrå
 • Statped
 • Steinerhøyskolen
 • Steinerskoleforbundet
 • Studieforbundet AOF Norge
 • Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening
 • Treider Fagskoler
 • Troms og Finnmark fylkeskommune
 • Trøndelag fylkeskommune
 • Trøndelag høyere yrkesfagskole
 • Tunsberg Medisinske Skole
 • Unge funksjonshemmede
 • UNINETT AS
 • Unio
 • Universitetet i Agder
 • Universitetet i Bergen
 • Universitetet i Oslo
 • Universitetet i Stavanger
 • Universitetet i Sørøst-Norge
 • Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet
 • Universitets- og høgskolerådet
 • Universitetssenteret på Svalbard
 • Utdanningsdirektoratet
 • Utdanningsforbundet
 • Vestfold og Telemark fylkeskommune
 • Vestland fylkeskommune
 • VID vitenskapelige høgskole
 • Viken fylkeskommune
 • VilVite – Bergen Vitensenter
 • Vitensenteret i Trondheim
 • Vitensenteret Innlandet
 • Voksenopplæringsforbundet
 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
 • Ytre kunstfagskole