Høringer

Høringsnotat - forslag til forskrift om overgangsregler

Barne- og familiedepartementet sender med dette på høring forslag til overgangsordning for betalingsansvaret ved bruk av hjelpetiltak i senter for foreldre og barn.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.11.2021

Vår ref.: 21/3682

Barne- og familiedepartementet sender med dette på høring forslag til overgangsordning for betalingsansvaret ved bruk av hjelpetiltak i senter for foreldre og barn. Overgangsordningen foreslås med hjemmel i lovvedtak jf. Prop. 73 L (2016-2017) Endringer i barnevernloven (barnevernsreform). Barnevernsreformen trer i kraft 1. januar 2022. Reformen innebærer økt faglig og økonomisk ansvar for kommunene, og gir tydeligere rammer for Bufetats tilbud.

Barnevernsreformen inkluderer en faglig omlegging av tilbudet i senter for foreldre og barn til primært å omfatte utredning av omsorgssituasjonen til sped- og småbarnsfamilier i tilfeller der det er stor usikkerhet ved om det er mangler ved denne til denne. Målet med omleggingen er å bidra til at kommunen får et godt grunnlag for å gi barnet treffsikker hjelp og å ivareta barnet under utredningen. Bufetats betalingsansvar gjelder plasser etter ny ordning. Fra 1. januar 2022 bortfaller Bufetats betalingsansvar for øvrige hjelpetiltak i senter for foreldre og barn, det vil si for hjelpetiltak etter dagens ordning.

Den faglige omstillingen av tilbudet i sentrene for foreldre og barn starter opp i 2022, og det vil være en omstillingsperiode før den faglige omleggingen er gjennomført fullt ut og utredningstilbudet er på plass i alle sentrene. Departementet foreslår på denne bakgrunn at det innføres en overgangsordning som skal gjelde i en omstillingsperiode på to år. Forslaget innebærer at gjeldende regler om egenandel for opphold i senter for foreldre og barn videreføres for hjelpetiltak etter dagens ordning.

Høringsfristen er 15. november 2021. Høringsuttalelser skal avgis digitalt på departementets nettside på regjeringen.no. Dette gjøres under "Send inn høringssvar" (grønn knapp) lenger ned på siden.

Liste over høringsinstanser følger vedlagt. Departementet ber høringsinstansene vurdere om saken bør forelegges underordnede organer eller andre som ikke er nevnt på listen.

Eventuelle spørsmål kan rettes til Aina Bergundhaugen (aib@bfd.dep.no) eller Elisabeth Halvorsen (esh@bfd.dep.no).

Med hilsen

Mette Kristin Solum (e.f.)

avdelingsdirektør

 

 

Elisabeth Solberg Halvorsen

fagrådgiver

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

Bufdir

KS

Sentralenheten for fylkesnemndene

Statsforvalterne

Alle landets kommuner