Høring av forslag til endringer i barnevernloven og i forskrift om politiattest i henhold til barnevernloven (politiattest for ansatte i Bufetat som er i kontakt med mindreårige mv.)

Barne- og familiedepartementet sender med dette forslag til endringer i barnevernloven og i forskrift om politiattest i henhold til barnevernloven på høring.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 10.12.2021

Vår ref.: 21/3731

Barne- og familiedepartementet sender med dette forslag til endringer i barnevernloven og i forskrift om politiattest i henhold til barnevernloven på høring.

Høringsnotatet inneholder forslag om å utvide Barne- ungdoms- og familieetatens (Bufetat) hjemler til å innhente politiattest. Bufetat har i dag hjemmel til å kreve politiattest av ansatte og personer som utfører oppdrag for barnevernsinstitusjoner, sentre for foreldre og barn og omsorgssentre. Det foreslås i høringsnotatet å i tillegg innføre krav til politiattest for personer som ansettes i eller utfører andre oppdrag for eller på vegne av Bufetat, og som i sitt arbeid har direkte kontakt med barn. Departementet foreslår videre at dagens midlertidige hjemmel for Bufetat til å bekrefte formålet med politiattest for fosterforeldre, innføres som en varig ordning. Videre foreslås det at Bufetat har ansvaret for at politiattest blir krevet fremlagt av private som tar imot barn som avlastningstiltak for beredskapshjem eller spesialiserte fosterhjem.

Høringsfristen er 10. desember 2021. Høringsuttalelser skal avgis digitalt på departementets nettside på regjeringen.no. Dette gjøres under "Send inn høringssvar" (grønn knapp) lenger ned på siden.

Liste over høringsinstanser følger vedlagt. Departementet ber høringsinstansene vurdere om saken bør forelegges underordnede organer eller andre som ikke er nevnt på listen.

Eventuelle spørsmål kan rettes til Ragnhild Bø Gjersøyen (rab@bfd.dep.no) eller Elisabeth Solberg Halvorsen (esh@bfd.dep.no).

Med hilsen

Mette K. Solum (e.f.)

avdelingsdirektør

Ragnhild Bø Gjersøyen

seniorrådgiver

 Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

 

Finansdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Barneombudet 

Datatilsynet

Kriminalomsorgsdirektoratet

Krisesentersekretariatet

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS)

Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge (NUBU)

Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter (NIM)  

Politidirektoratet

Regionale kunnskapssentre for barn og unge (RKBU)

Regionale ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging  (RVTS)

Regionsenter for barn og unges psykiske helse, Helseregion Øst og Sør (RBUP)

Sentralenheten for fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker

Statens helsetilsyn

Statsforvalterne

Sysselmesteren på Svalbard

Sametinget

Sivilombudet

Alle landets kommuner

Alle landets fylkeskommuner

Longyearbyen lokalstyre

Abelia

Akademikerne

Arbeidsgiverforeningen Spekter

BAR - Barn av rusmisbrukere

Batteriet Oslo

Den Norske Advokatforening

Fagforbundet

Familiekanalen

Fellesorganisasjonen

Forandringsfabrikken

Frelsesarmeen

Forum for Barnekonvensjonen

Hovedorganisasjonen Virke

Ideelt barnevernsforum

Juridisk rådgivning for kvinner

Juss-Buss – Juss-studentenes rettsinformasjon

Jussformidlingen i Bergen

Jusshjelpa i Midt-Norge

Jusshjelpa i Nord-Norge

Kirkens bymisjon

Kompetansenettverk for kvalitet i barnevern (KIB)

Kommunesektorens organisasjon (KS)

Landsforeningen for barnevernsbarn

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Mental helse ungdom

Norges Røde Kors

Norges Røde Kors Ungdom

Norsk barnevernlederorganisasjon (NOBO)

Norsk barnevernsamband

Norsk Fosterhjemsforening

Norsk Tjenestemannslag (NTL)

Næringslivets Hovedorganisasjon

Organisasjonene for barnevernsforeldre (OBF)

Organisasjonen for private barneverntiltak (OPB)

Press – Redd Barna Ungdom

Private barnehagers landsforbund

Redd Barna

Rådet for psykisk helse

SOS-barnebyer

Stendi

Stiftelsen barnas rettigheter

Stiftelsen Fontene

Stiftelsen Menneskerettighetshuset

Taternes landsforening

Uni Research

UNICEF Norge

UNIO – Hovedorganisasjon for universitets- og høyskoleutdannede

Universitets- og høgskolerådet

Velferdsalliansen

Voksne for barn

Yrkesorganisasjonenes sentralforbund