Høring — Forslag til endringer i gjeldende kapitaldekningsregler

Høringsfrist: 1. september 2006

Forskrift 22. desember 2006 om endring av forskrift 22. oktober 1990 nr. 875 om minstekrav til kapitaldekning i finansinstitusjoner og verdipapirforetak og forskrift 14. desember 2006 om kapitalkrav for forretningsbanker, sparebanker, finansieringsforetak, holdingselskaper i finanskonsern, verdipapirforetak og forvaltningsselskap for verdipapirfond mv. (kapitalkravsforskriften).

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.09.2006

Vår ref.: xx

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

05/5151 FM KNH

23.06.2006

Forslag til endringer i gjeldende kapitaldekningsregler

Vedlagt følger brev av 22. desember 2005 fra Kredittilsynet med forslag til to mindre endringer i gjeldende kapitaldekningsregelverk.

Forskrift av 22. juni 2000 nr. 632 om minstekrav til kapitaldekning for markedsrisiko i kredittinstitusjoner og verdipapirforetak foreslås endret slik at institusjoner som benytter interne risikostyringsmodeller (”Value at Risk”-modeller) til å beregne kapitalkravet for posisjonsrisiko kan pålegges et høyere kapitalkrav basert på institusjonens etterlevelse av kvalitative krav til den interne modellen.

Forskrift av 22. oktober 1990 nr. 875 om minstekrav til kapitaldekning i finansinstitusjoner og verdipapirforetak foreslås endret slik at fordringer på og fordringer garantert av motparter lokalisert i alle landene innenfor EØS området, ikke bare i medlemsland i OECD, kan gis redusert vekting i beregningen av kapitaldekningskravet.

Finansdepartementet ber om høringsuttalelser innen 1. september 2006. Vi ber om at høringsuttalelser som overskrider en side, i tillegg til å bli sendt pr. post også sendes elektronisk til nikola.heitmann@finans.dep.no.

Med hilsen

Jan Bjørland e.f.
ekspedisjonssjef

Nikola Heitmann
rådgiver

Akademikerne
Aksjonærforeningen i Norge
AktuarKonsulenters Forum
Alle departementene
Banklovkommisjonen
Datatilsynet
De selvstendige kommunale pensjonskasser (DSKP)
Den Norske Aktuarforening
Den norske Revisorforening
Energibedriftenes Landsforening
Finansforbundet
Finansieringsselskapenes forening
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Genworth financial
Handelshøyskolen BI
International Maritime Exchange ASA (IMAREX)
Konkurransetilsynet
Kredittilsynet
KS
Landsorganisasjonen i Norge
Nord Pool ASA
Nordic Association of Energy Traders (NAET)
Nordisk Energimeglerforbund (NEBA)
Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening
Norges Bank
Norges Fondsmeglerforbund
Norges Handelshøyskole
Norsk Investorforum
Norsk Tillitsmann ASA
Norsk Venture
Norske Finansanalytikeres Forening
Norske Forsikringsmegleres Forening
Norske Kredittopplysningsbyråers Forening
Norske Pensjonskassers Forening
NOS Clearing ASA
Næringslivets Hovedorganisasjon
Oslo Børs
Regjeringsadvokaten
Revisjonssjefkretsen
Siviløkonomene
Sjøassurandørenes Centralforening
Skattedirektoratet
Sparebankforeningen i Norge
Statistisk sentralbyrå
Verdipapirfondenes Forening
Verdipapirsentralen