Høring — Forslag til endringer i gjeldende kapitaldekningsregler

Høringsfrist: 1. september 2006

Forskrift 22. desember 2006 om endring av forskrift 22. oktober 1990 nr. 875 om minstekrav til kapitaldekning i finansinstitusjoner og verdipapirforetak og forskrift 14. desember 2006 om kapitalkrav for forretningsbanker, sparebanker, finansieringsforetak, holdingselskaper i finanskonsern, verdipapirforetak og forvaltningsselskap for verdipapirfond mv. (kapitalkravsforskriften).

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.09.2006

Høring – Forslag til endringer i gjeldende kapitaldekningsregler


  • Høringsfrist: 1. september 2006
  • Høringssvar blir publisert fortløpende
Resultat: Forskriftsendring av forskrift om minstekrav til kapitaldekning i finansinstisusjoner og verdipapirforetak og forskriftsendring av forskrift om minstekrav til kapitaldekning for markedsrisiko i kredittinsitusjoner og verdipapirforetak