Høringer

Høringsforslag - Midlertidig forskrift om tilskudd for å sikre planting av skogplanter våren 2021

For å bidra til å sikre planting av skogplanter våren 2021 og for å kompensere for økte kostnader ved planting som følge av Covid-19-restriksjoner, sender Landbruks- og matdepartementet forslag til midlertidig tilskuddsordning på begrenset høring.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 21.05.2021

Vår ref.: 20/476

For å bidra til å sikre planting av skogplanter våren 2021 som følge av Covid-19-restriksjoner, sender Landbruks- og matdepartementet forslag til en midlertidig tilskuddsordning på begrenset høring. Forslaget bygger på tilsvarende forskrift fra 2020. 

1.    Bakgrunnen for høringsforslaget

Som følge av Covid-19-restriksjoner, er grensen stengt for utenlandske sesongarbeidere som normalt utfører hoveddelen av skogplantingen i Norge. Det er produsert totalt 35 mill. planter til vårplantesesongen. Planter som ikke blir satt i jorda innen forsommeren må kastes. Arbeidskraftsituasjonen så langt i 2021 fremstår som mer utfordrende enn på samme tid i fjor. Hoveddelen av vårplantingen må derfor utføres uten tilgang på utenlandske profesjonelle plantører. Dette innebærer økte kostnader for de som har ansvar for å organisere og sysselsette plantører, planteentreprenører og skogeiere i forbindelse med utplanting.

Som i fjor, mener aktørene i skogbruket at en tilskuddsordning som kan kompensere for merkostnader som følge av innreiserestriksjonene er helt avgjørende for å sikre så god planteaktivitet våren 2021 som mulig. Landbruks- og matdepartementet har hatt dialog med avtalepartene i jordbruksforhandlingene og næringsorganisasjonene i skogbruket om saken. Som det går fram av Regjeringen Solbergs forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2021, og med forbehold om Stortingets vedtak, blir inntil 40 mill. kroner omdisponert over Landbruks- og matdepartementets budsjett til et midlertidig plantetilskudd.

2.    Om innholdet i den midlertidige tilskuddsordningen

Vedlagte forslag til forskrift gis med hjemmel i skogbruksloven § 19. Forskriften gjelder midlertidig og skal regulere ekstraordinære tilskuddsmidler for skogplanting våren 2021.

Formålet med ordningen fremgår av forskriftsforslaget § 1. Tilskuddsordningen skal kompensere for merkostnader og bidra til arbeidskraft til plantearbeidet våren 2021. Våren skal her forstås som "vårplantesesongen" til og med første halvdel av juli.

Det fremgår av forskriftsforslaget § 2 første ledd at tilskudd kan gis til skogeierandelslag og andre næringsaktører med tilsvarende sentral rolle i skogbruket. Dette vil i praksis omfatte de fire andelslagene i Norge, samt Nortømmer AS, Glommen Skog AS og SB Skog AS. Dersom det er andre sentrale planteentreprenører som også har inngått et stort antall kontrakter med skogeiere om planting våren 2021, er disse imidlertid ikke utelukket fra ordningen. Det er videre et vilkår etter forskriftsforslaget § 2 at tilskuddsmottaker utfører planting på vegne av skogeier våren 2021.

Dersom planting utføres av skogeier selv, av skogeiers ansatte eller andre aktører som skogeier engasjerer utenom de som faller inn under første ledd, kan kommunen utbetale ekstraordinært plantetilskudd til skogeier etter forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket, ut over et eventuelt ordinært plantetilskudd etter samme forskrift. Dersom skogeier får utført planting av et andelslag eller andre sentrale aktører som faller inn under første ledd, mottar skogeier kun et eventuelt ordinært plantetilskudd. For at lokale rammer til skogkultur ikke, eller i minst mulig grad, skal bli berørt, vil Landbruksdirektoratet i løpet av tidlig høst 2021 tilbakeføre midler som kommunene har brukt til ekstraordinært plantetilskudd til egenaktive skogeiere over denne ordningen.

Planteentreprenører som ikke har en "tilsvarende sentral rolle i skogbruket" vil ikke være omfattet av den sentrale tilskuddsordningen. I slike tilfeller må skogeier selv søke kommunen om tilskudd.

Etter forskriften § 3 er tilskuddssatsen foreslått å være 1,20 kroner per skogplante. Denne satsen skal kompensere for merkostnader, herunder bruk av ufaglært arbeidskraft, i forbindelse med plantearbeidet.

I § 4 er det foreslått regler om søknad og utbetaling. Tilskuddssordningen foreslås forvaltet av Landbruksdirektoratet, og det foreslås at søknad om tilskudd skal sendes til direktoratet så snart som mulig, og senest innen 11. juni 2021. Den korte søknadsfristen er et resultat av at ordningen kun gjelder vårplantingen i 2021. Det foreslås at utbetaling av tilskudd skjer i etterkant av gjennomført planting. Utbetaling av tilskuddet er betinget av at søker så snart plantingen er gjennomført, og senest innen 31. juli 2021, dokumenterer lister over alle skogeiere som er fakturert for plantearbeid, identifisert med navn, kommune, kommunenummer, gårds- og bruksnummer, samt dato og plantetall som er plantet ut hos hver skogeier. Landbruksdirektoratet kan be om utfyllende dokumentasjon som er nødvendig for å behandle søknaden, og slik at opplysningene kan kontrolleres mot skogfondregnskapet.

I forskriften §§ 5 til 7 er det foreslått regler om henholdsvis opplysningsplikt og kontroll, rapportering, samt tilbakebetaling. Landbruksdirektoratet er i forskriften § 8 gitt vedtaksmyndighet etter ordningen. Eventuelle klager på direktoratets vedtak skal behandles i tråd med forvaltningslovens klageregler. Det innebærer at Landbruks- og matdepartementet er klageinstans. I forskriften § 9 foreslås det at forskriften trer i kraft samtidig med at reglene fastsettes, og at forskriften har en varighet ut 2021.

3.    Høringsfrist

Høringsfristen settes til 21. mai 2021 kl. 15.00, jf. utredningsinstruksen punkt 1-4. Den begrensede høringsfristen skyldes behovet for rask gjennomføring av avhjelpende tiltak som følge av Covid-19-restriksjoner. Landbruks- og matdepartementet vil i tillegg gjennomføre et nettbasert høringsmøte med relevante aktører før forskriften fastsettes.

Les og svar på høringen her: https://www.regjeringen.no/no/dep/lmd/id2844633/
Vi ber om at høringsuttalelser sendes elektronisk ved bruk av denne digitale løsningen.

Med hilsen

Frode Lyssandtræ (e.f.)
avdelingsdirektør

 

Arne Sandnes
fagdirektør

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

Midlertidig forskrift om tilskudd for å sikre planting av skogplanter våren 2021

Hjemmel: Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet xx. april 2021 med hjemmel i lov 7. mai 2005 nr. 31 om skogbruk (skogbrukslova) § 19.

1. Formål

Tilskuddsordningen skal bidra til å sikre planting av skogplanter våren 2021. Tilskuddet skal kompensere for merkostnader og bidra til arbeidskraft til plantearbeidet som følge av Covid-19-pandemien.

2. Vilkår

Tilskudd etter denne forskriften kan gis til skogeierandelslag og andre næringsaktører med tilsvarende sentral rolle i skogbruket som utfører planting på vegne av skogeier våren 2021.

For plantearbeid som utføres av skogeier selv eller av andre aktører som skogeier engasjerer utenom de som faller inn under første ledd, skal tilskudd tilsvarende tilskuddssatsen i § 3 dekkes gjennom tilskuddsordningen som følger av forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket. Det er skogeier som er tilskuddsberettiget, jf. forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket § 2.

3. Tilskuddssats

Plantetilskuddet settes til 1,20 kroner per skogplante.

4. Søknad og utbetaling

Søknad om tilskudd skal sendes til Landbruksdirektoratet så snart som mulig og senest innen 11. juni 2021.

Landbruksdirektoratet kan be om utfyllende opplysninger til bruk for sin behandling av søknaden.

Søker må senest innen 31. juli 2021 dokumentere lister over alle skogeiere, identifisert med navn, kommune, kommunenummer, gårds- og bruksnummer, samt dato og antall skogplanter som er plantet ut hos hver skogeier. Utbetaling av innvilget tilskudd er betinget av at tilskuddsmottaker har dokumentert at plantingen er utført.

Landbruksdirektoratet kan etter anmodning fra søker gi forskudd på inntil 75 % av tilskuddet.

Landbruksdirektoratet kan etter anmodning fra søker gi fristutsettelse etter første og tredje ledd.

5. Opplysningsplikt og kontroll

Søkere av tilskudd plikter å gi alle opplysninger som Landbruksdirektoratet finner nødvendig for å kunne forvalte ordningen.

Landbruksdirektoratet fører kontroll med at utbetalinger av tilskudd er riktig og har adgang til all bokføring, korrespondanse og opptegnelser som vedkommer tilskuddet.

6. Rapportering

Tilskuddsmottaker skal levere sluttrapport til Landbruksdirektoratet innen frist fastsatt i vedtaksbrevet om tildeling av tilskudd.

Nærmere krav om rapportering kan gis i vedtaksbrevet.

7. Tilbakebetaling

Tilskuddet kan kreves tilbakebetalt helt eller delvis dersom det er gitt feil opplysninger som har dannet grunnlag for utbetaling av tilskuddet, eller der vilkårene for tilskuddet ikke overholdes.

8. Administrasjon og klage

Vedtak om tilskudd fattes av Landbruksdirektoratet.

Landbruksdirektoratets vedtak kan påklages til Landbruks- og matdepartementet etter forvaltningsloven kapittel VI. Klagen skal sendes Landbruksdirektoratet.

9. Ikrafttredelse og varighet

Forskriften trer i kraft straks, og gjelder til og med 31. desember 2021

Allskog SA

AT Skog BA

Glommen Mjøsen Skog SA

Landbruksdirektoratet

Naturvernforbundet

Norges Bondelag

Norges Skogeierforbund

Norsk Bonde- og Småbrukarlag

NORSKOG

Nortømmer AS

SABIMA - Samarbeidsrådet for biologisk mangfold

SB Skog AS

Statsforvalteren i Agder

Statsforvalteren i Innlandet

Statsforvalteren i Møre og Romsdal

Statsforvalteren i Nordland

Statsforvalteren i Oslo og Viken

Statsforvalteren i Rogaland

Statsforvalteren i Troms og Finnmark

Statsforvalteren i Trøndelag

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark

Statsforvalteren i Vestland

Statskog SF

Viken Skog SA

WWF - Verdens naturfond