Høring NOU 2016:14 Mer å hente Bedre læring for elever med stort læringspotensial

Et offentlig utvalg ledet av utdanningsdirektør Jan Sivert Jøsendal leverte sin utredning, NOU 2016: 14 Mer å hente. Bedre læring for elever med stort læringspotensial, til kunnskapsministeren 15. september. Kunnskapsdepartementet sender med dette utredningen på høring.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 09.12.2016

Vår ref.: 16/6809

Høring NOU 2016: 14 Mer å hente. Bedre læring for elever med stort læringspotensial

Et offentlig utvalg ledet av utdanningsdirektør Jan Sivert Jøsendal leverte sin utredning, NOU 2016: 14 Mer å hente. Bedre læring for elever med stort læringspotensial, til kunnskapsministeren 15. september. Kunnskapsdepartementet sender med dette utredningen på høring.

Utvalgets innstillingen ligger tilgjengelig på  https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2016-14/id2511246/

Kunnskapsdepartementet ber høringsinstansene om å organisere sine høringsuttalelser i tråd med utvalgets samlede liste over anbefalinger på side 13, selv om utredningen bør leses i sin helhet som grunnlag for høringssvar.

Høringsinstansene bes vurdere behovet for å videresende høringen til underliggende etater/virksomheter, medlemsorganisasjoner o.l. Alle som ønsker det er velkomne til å sende inn høringsuttalelse. Det anmodes om at kommunene og fylkeskommunene koordinerer eventuelle innspill fra sine skoler i en felles høringsuttalelse.

Høringsfrist er 09.12.2016. Av hensyn til videre framdrift i saken ber vi om at høringsfristen overholdes.

Høringsuttalelser skal avgis digitalt på regjeringen.no. Dette gjøres under «Send inn høringssvar» på https://www.regjeringen.no/id2511676. Alternativt kan høringssvar sendes Kunnskapsdepartementet, fortrinnsvis per e-post til postmottak@kd.dep.no.

Høringsuttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert.

 

 

Med hilsen                                                                      

 

Johan Raaum (e.f.)
ekspedisjonssjef

                                                                                   Borghild Lindhjem-Godal
                                                                                   avdelingsdirektør

Departementene 
Barneombudet 
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet 
Datatilsynet 
Foreldreutvalget for grunnopplæringen 
Fylkesmennene 
Helsedirektoratet 
Helsetilsynet 
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet 
Likestillings- og diskrimineringsombudet 
Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen 
Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring 
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning 
Norsk institutt for forsking om oppvekst, velferd og aldring 
Senter for IKT i utdanningen 
Sentralenheten for fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker 
Språkrådet 
Statens råd for likestilling av funksjonshemmede 
Statlige grunnskoler og videregående skoler 
Statlige høyskoler 
Sysselmannen på Svalbard 
Universiteter 
Utdanningsdirektoratet 
Utlendingsdirektoratet 
Utlendingsnemnda 
VOX Nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk 
Riksrevisjonen 
Sametinget 
Sivilombudsmannen 
Fylkeskommunene 
Kommunene 
Longyearbyen lokalstyre 
Abelia 
Akademikerne 
Amnesty International Norge 
Antirasistisk senter 
Arbeidsgiverforeningen Spekter 
Blindeforbundet 
Dysleksi Norge 
Døveforbundet 
Elevorganisasjonen 
Fafo 
Fagforbundet 
Faglig forum for kommunalt flyktningarbeid 
Fellesorganisasjonen 
Flyktninghjelpen 
Forum for friskoler 
Friskoler 
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon 
Hovedorganisasjonen Virke 
Hørselshemmedes landsforbund 
Innvandrernes Landsorganisasjon 
Institutt for samfunnsforskning 
Kristne Friskolers Forbund 
KS 
Landsforeningen for barnevernsbarn 
Landsorganisasjonen i Norge 
Lærernes Yrkesforbund 
Nordisk institutt for studier av innovasjon, forsking og utdanning 
Norges barne- og ungdomsorganisasjoner 
Norges Handikapforbund 
Norske Fag- og Friskolers Landsforbund 
Norsk Forbund for Utviklingshemmede 
Norsk innvandrerforum 
Norsk Lektorlag 
Norsk Montessoriforbund 
Norsk organisasjon for asylsøkere 
Norsk studentorganisasjon 
Næringslivets Hovedorganisasjon 
Organisasjonen mot offentlig diskriminering 
Private grunnskoler 
Private høyskoler 
Redd Barna 
Røde Kors 
Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner 
Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn 
Selvhjelp for innvandrere og flyktninger 
Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter 
Skolelederforbundet 
Skolenes landsforbund 
Steinerskoleforbundet 
Stiftelsen barnas rettigheter 
Utdanningsforbundet 
Unge funksjonshemmede 
UNICEF Norge 
Unio – Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede 
Universitets- og høgskolerådet 
Voksenopplæringsforbundet 
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
Forandringsfabrikken
Humanetisk forbund
Lykkelige barn - Nettverket for foreldre med høyt begavede barn