Høring - om endring i kvalitetsforskriften

- forslag om hjemmel til å gi dispensasjon til å fravike kravene i kvalitetsforskriften i ekstraordinære situasjoner

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet sender med dette på høring forslag til endring i Forskrift av 10. juni 2008 nr. 580 om krav til kvalitet og internkontroll i barnevernsinstitusjoner (kvalitetsforskriften), se vedlagt høringsnotat.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 27.11.2015