Høringsbrev

Forskrifter om ny alderspensjon i folketrygden - høring

Ved lov 5. juni 2009 nr. 32 om endringer i folketrygdloven (ny alderspensjon), jf. Ot.prp. nr. 37 (2008-2009), er det vedtatt nye regler for opptjening og beregning av alderspensjonen i folketrygden. Det er forutsatt i forarbeidene at tekniske regler til utfylling og gjennomføring av lovbestemmelsene skal gis i forskrift.   

Arbeids- og inkluderingsdepartementet sender med dette på alminnelig høring forslag til forskrifter til utfylling og gjennomføring av ny alderspensjon i folketrygden, jf. høringsliste. Høringsinstansene bes vurdere om forskriftsforslagene bør forelegges underliggende etater og organer som ikke er oppført på listen. Forskriftsforslag og høringsnotat er tilgjengelig på departementets hjemmeside www.regjeringen.no/aid. Dokumentene kan også fås ved henvendelse på telefon 22 24 86 01.

Høringsfristen er 1. november 2009. Uttalelsene sendes Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Postboks 8019 Dep, 0030 Oslo. Vi ber om at uttalelsene også sendes på e-post (elh@aid.dep.no) til departementet i Word-format (eller tilsvarende), slik at de kan tilrettelegges for synshemmede på nett. Alle som ønsker det kan avgi høringsuttalelse uten å være oppført på listen over som høringsinstanser.

Med hilsen


Tomas Berg (e.f.)
ekspedisjonssjef
                                                                               Lars Bærøe
                                                                               avdelingsdirektør

 

Vedlegg