Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høringsbrev

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet sender med dette ut på høring forslag til nye forskriftsbestemmelser om innleie fra bemanningsforetak. Forslaget må sees i sammenheng med nye regler i tjenestemannsloven om likebehandling ved utleie av arbeidstakere mv., som ble vedtatt av Stortinget 12. juni 2012. Det vises til Prop. 74 L (2011-2012) og Innst. 326 L (2011-2012). Vi viser til vedlagte høringsnotat.

Vi viser også til høringsbrev fra Arbeidsdepartementet av 25. oktober 2012, med forslag til forskrift om innleie fra bemanningsforetak, hjemlet i arbeidsmiljøloven. Vi ber om høringsinstansenes merknader senest innen 8. januar 2013. Merknader bes også sendt elektronisk til ega@fad.dep.no.

 

Med hilsen

Merethe Foss Liverud (e.f.)
statens personaldirektør
Yvonne Larssen
avdelingsdirektør

 

Vedlegg:
Høringsnotat

Til toppen