Høringsnotat - kompensasjon for merverdiavgiftskostnader for frivillige organisasjoner

Kulturdepartementet sender med dette ut på høring en gjennomgang av sentrale punkter for utarbeidelse av forskrift med hjemmel i Stortingets budsjettvedtak for ny tilskuddsordning som skal kompensere for utgifter frivillige organisasjoner har til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 22.03.2010

Vår ref.: 2009/03087 SF ASL

Høringsnotat - kompensasjon for merverdiavgiftskostnader for frivillige organisasjoner

Kulturdepartementet sender med dette ut på høring en gjennomgang av sentrale punkter for utarbeidelse av forskrift med hjemmel i Stortingets budsjettvedtak for ny tilskuddsordning som skal kompensere for utgifter frivillige organisasjoner har til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester.

Regjeringen varslet i St.prp nr. 1 (2008-2009) en økt satsing på frivillig sektor på opp mot 1 mrd. kroner i årene fremover. I Soria Moria-erklæringen heter det at:”Regjeringen vil utrede muligheten for en varig ordning for momskompensasjon for frivillige organisasjoner”.

Hovedinnretningen på ordningen, deriblant modellene for kompensasjon, er omtalt i Kultur- og kirkedepartementets budsjettproposisjon 2009-2010 (Prop. 1 S) og det vises til denne. Formålet med denne høringen er å utforme ordningen mer detaljert.

Høringsfrist er 22. mars 2010. Høringsuttalelsene vil fortløpende bli lagt ut på departementets hjemmesider. Høringsnotatet er sendt ut til et begrenset antall høringsinstanser, men er åpen for alle interesserte.

Det bes om at alle merknader til høringsnotatet oversendes per e-post til postmottak@kud.dep.no

 

Med hilsen


Birgitte Lange e.f.
ekspedisjonssjef

                                                                                   Anne Sletmo
                                                                                   seniorrådgiver


 

Høringsnotatet i pdf-versjon finnes her

 

Høringsinstanser


Den norske revisorforening

Finansdepartementet

Frivillighet Norge

Helse- og omsorgsdepartementet

HRS – Human Right Service

IMDI – Integrerings- og Mangfoldsdirektoratet,

INLO – Innvandrernes landsorganisasjon

Islamsk råd Norge

Justisdepartementet

KIA – Kristent innvandrerarbeid

Kommunenes Sentralforbund

Landsforeningen for barne- og ungdomsorganisasjoner

Miljøverndepartementet

Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

Norges Naturvernforbund

Norske kunstforeninger

Sos-rasisme

Til toppen