Høringsnotat 8 Merverdiavgiftsreformen

UTKAST TIL ENDRINGER I FORSKRIFTER TIL MERVERDIAVGIFTSLOVEN OG INVESTERINGSAVGIFTSLOVEN SOM EN FØLGE AV MERVERDIAVGIFTSREFORMEN

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 29.06.2001

Høringsnotat nr. 8:

Utkast til endringer i forskrifter til merverdiavgiftsloven og investeringsavgiftsloven som en følge av merverdiavgiftsreformen

1 Innledning

Som følge av merverdiavgiftsreformen er det behov for å foreta endringer i en del forskrifter til merverdiavgiftsloven og investeringsavgiftsloven.

Merverdiavgiftsreformen innebærer at det innføres generell merverdiavgiftsplikt på omsetning av tjenester. En rekke nye virksomheter vil fra og med 1. juli 2001 drive avgiftspliktig virksomhet og dermed komme inn under de ordinære bestemmelser for registrering i merverdiavgiftsmanntallet. På flere områder foreslår derfor Finansdepartementet at forskrifter om frivillig registrering for forskjellige typer virksomheter oppheves. Dette gjelder eksempelvis forskrift nr. 25 om frivillig registrering av vareagenter og forskrift nr. 28 om frivillig registrering av skipsmeklere. Reformen gjør det, foruten visse redaksjonelle endringer, også nødvendig å endre enkelte bestemmelser som omhandler legitimasjon for vareomsetning. Dette gjelder eksempelvis forskrift nr. 1 om regnskapsplikt og bokføring for næringsdrivende som går inn under bestemmelsene i merverdiavgiftsloven og investeringsavgiftsloven og forskrift nr. 2 om innhold av salgsdokumenter mv.

2 Forslag til forskriftsendringer

 • Gjeninnføring av forskrift 20. august 1969 nr. 1 om regnskapsplikt og bokføring for næringsdrivende som går inn under bestemmelsene i merverdiavgiftsloven og investeringsavgiftsloven (Forskrift nr. 1) og forskrift 14. oktober 1969 nr. 1 om innhold av salgsdokumenter mv.(Forskrift nr. 2)

Etter den nye regnskapsloven av 1998 § 9-2 kan regnskapspliktige inntil videre benytte reglene om registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger (bokføring) i lov 13. mai 1977 nr. 35 med forskrifter i stedet for lovens kapittel 2. Kapittel 2 i loven av 1977 med forskrifter er formelt opphevet, men kan som følge av henvisningen i den nye regnskapsloven § 9-2 benyttes inntil videre. Etter forskrift 16. desember 1998 nr. 1235 om bruk av bokføringsregler i lov 13. mai 1977 om regnskapsplikt mv. og enkelte andre lover, § 1, skal regnskapspliktige i så tilfelle også benytte bokføringsregler som per 31. desember 1998 var gitt i eller i medhold av merverdiavgiftsloven, investeringsavgiftsloven og ligningsloven.

Finansdepartementet foreslår endringer både i bokføringsreglene gitt i medhold av merverdiavgiftsloven/regnskapsloven av 1977 og regnskapsloven av 1998, se nedenfor. Siden forskrift nr. 1 og 2 formelt er opphevet, foreslår departementet at disse gjeninnføres.

Overgangsbestemmelsene er nærmere regulert i forskrift 16. desember 1998 nr 1235 om bruk av bokføringsregler i lov om regnskapsplikt mv. og enkelte andre lover § 1 første ledd. Som følge av at forskriftene nr. 1 og nr. 2 til merverdiavgiftsloven foreslås gjeninnført, må ovennevnte forskrift endres.

Det foreslås at forskriften § 1 første ledd skal lyde:

"Regnskapspliktige som var regnskapspliktige etter lov 13. mai 1977 nr. 35 om regnskapsplikt m.v. (regnskapsloven av 1977) og som i medhold av regnskapsloven § 9-2 benytter reglene om registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger (bokføring) i regnskapsloven av 1977 med tilhørende forskrifter, skal også følge bokføringsregler som pr. 31. desember 1998 eller senere er gitt i eller i medhold av lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift, lov 19. juni nr. 67 om avgift på investeringer og lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning."

 • Forskrift 20. august 1969 nr. 1 om regnskapsplikt og bokføring for næringsdrivende som går inn under bestemmelsene i merverdiavgiftsloven og investeringsavgiftsloven (Forskrift nr. 1)

Etter de nåværende bestemmelser i forskrift nr. 1 § 8 kan næringsdrivende som ikke legitimerer sin daglige kontantomsetning ved daterte forhåndsnummererte paragongjenparter eller daterte summeringsstrimler fra kassaapparat føre en bok for utregning av hver dags kontantomsetning. Dersom næringsdrivende som har omsetning med både ordinær og redusert avgiftssats skal kunne legitimere sin omsetning på denne måten, vil en stå overfor betydelige kontrollproblemer. Det vil være vanskelig å fastslå hvilken del av omsetningen kassabeholdningen ved dagens slutt skriver seg fra.

Det foreslås derfor at § 8 nytt første ledd skal lyde:

"Næringsdrivende som har omsetning som avgiftsberegnes med forskjellige merverdiavgiftssatser, skal legitimere sin kontantomsetning med kassaapparat, terminal eller annet likeverdig system, eller ved gjenpart av daterte forhåndsnummererte salgsbilag. Omsetningen må registreres på en slik måte at det klart fremgår hvilke beløp som skal avgiftsberegnes med de forskjellige satsene."

§ 8 første ledd blir annet ledd.

§ 8 annet ledd første punktum skal lyde:

"Næringsdrivende som ikke kommer inn under første ledd og som ikke legitimerer sin daglige kontantomsetning på tilfredsstillende måte ved daterte forhåndsnummererte paragongjenparter (eller lignende salgsbilag) eller daterte summeringsstrimler fra kassaapparat, skal føre en bok for utregning av hver dags kontantomsetning."

 • Forskrift 14. oktober 1969 nr. 1 om innhold av salgsdokumenter mv.(Forskrift nr. 2)

Behovet for regler for hvordan avgiftspliktige som har omsetning med ordinær merverdiavgiftssats og omsetning som omfattes av bestemmelsene om redusert merverdiavgiftsats skal legitimere sin omsetning gjør seg også for salgsdokumenter. Det foreslås derfor at forskrift nr. 2 § 6 skal lyde:

"Dersom et salgsdokument omfatter både avgiftspliktig og avgiftsfri omsetning samt omsetning som faller utenfor bestemmelsen i merverdiavgiftsloven kap IV, skal slik omsetning fremgå hver for seg og summeres særskilt. Det samme gjelder dersom avgiftspliktig omsetning avgiftsberegnes med forskjellige satser."

 • Forskrift 6. mai 1999 nr. 544 om regnskapssystem, registrering, dokumentasjon og oppbevaring av regnskapsopplysninger

Ifølge forskriften § 5-2 femte ledd skal avgiftspliktig og avgiftsfritt salg samt salg som faller utenfor bestemmelsene i merverdiavgiftsloven kap IV, fremgå hver for seg og summeres særskilt. Bestemmelsen vil også få anvendelse på salgsdokumentasjon ved kontantomsetning. Det er av betydning at bestemmelsen endres blant annet fordi det er tale om salgsdokumentasjon som benyttes som kjøpers legitimasjon for fradragsføring av inngående avgift etter merverdiavgiftsloven § 25. § 5-2 femte ledd foreslås derfor tilføyd en setning hvor det fremgår at det samme gjelder dersom avgiftspliktig omsetning avgiftsberegnes med forskjellige satser.

Det foreslås følgelig at § 5-2 femte ledd skal lyde:

"Avgiftspliktig og avgiftsfritt salg som faller utenfor bestemmelsene i merverdiavgiftsloven § kap IV, skal fremgå hver for seg og summeres særskilt. Det samme gjelder dersom avgiftspliktig omsetning avgiftsberegnes med forskjellige satser."

 • Forskrift 12. desember 1975 nr. 2 om beregning og oppkreving av merverdiavgift ved innførsel (Forskrift nr. 12)

Reformen nødvendiggjør en presisering av at forskrift nr. 12 gjelde ved innførsel av varer. Det foreslås derfor at forskriftens tittel skal lyde:

"Forskrift om beregning og oppkreving av merverdiavgift ved innførsel av varer."

 • Forskrift 19. desember 1969 nr. 15 om avgiftsforvaltningen og avgiftskontrollen og om klagenemndas organisasjon og saksbehandling  (Forskrift nr. 17)

Reformen gjør det nødvendig å presisere at det er innførsel av varer som omhandles i forskrift nr. 17 § 3 . Det foreslås dermed at § 3 første ledd skal lyde:

"Tollvesenet er avgiftsmyndighet når merverdiavgift pliktes betalt ved innførsel av varer, jfr. lovens Kap. XVI, og ved utbetaling av kompensasjon etter lovens § 22 annet ledd."

 • Forskrift 27. februar 1970 nr. 7 om frivillig registrering av vareagenter (Forskrift nr. 25)

Vareagenter vil fra og med 1. juli 2001 drive avgiftspliktig virksomhet og kommer dermed inn under de ordinære regler for registrering i avgiftsmanntallet. Det vil derfor ikke være behov for en forskrift om frivillig registrering av vareagenter og forskriften foreslås opphevet.

 • Forskrift 3. april 1970 nr. 4 om frivillig registrering av skipsmeglere (Forskrift nr. 28)

Skipsmeklere vil fra og med 1. juli 2001 drive avgiftspliktig virksomhet og kommer dermed inn under de ordinære regler for registrering i avgiftsmanntallet. Det foreslås derfor at forskriften oppheves.

 • Forskrift 25. september 1970 nr. 9 om frivillig registrering av avlslag i landbruket (Forskrift nr. 37)

Avlslag vil fra og med 1. juli 2001 drive avgiftspliktig virksomhet og kommer dermed inn under de ordinære regler for registrering i avgiftsmanntallet. Forskriften foreslås derfor opphevet.

 • Forskrift 3. mars 1971 nr. 1 om frivillig registrering av regnskapsbyråer og revisjonsbyråer (Forskrift nr. 44)

Forskriften foreslås opphevet, da disse typer virksomheter vil komme inn under de ordinære regler for registrering i avgiftsmanntallet fra og med 1. juli 2001.

 • Forskrift 21. juni 1971 nr. 2 om frivillig registrering av nyhetsbyråer/telegrambyråer (Forskrift nr. 47)

Forskriften foreslås opphevet, da disse typer virksomheter vil komme inn under de ordinære regler for registrering i avgiftsmanntallet fra og med 1. juli 2001.

 • Forskrift 14. september 1971 nr. 1 om frivillig registrering av skipsrederier og flyselskaper (Forskrift nr. 48)

Personbefordring med luftfartøy, både i innenriks og utenriks fart, vil være innenfor merverdiavgiftsområdet (med nullsats) etter 1. juli 2001. Det foreslås at forskriften endres til bare å gjelde for skipsrederier.

 • Forskrift 30. mai 1974 nr. 1 om frivillig registrering av private planleggingskonsulenter (Forskrift nr. 61)

Forskriften foreslås opphevet, da denne type virksomhet etter reformen anses avgiftspliktig etter de vanlige regler.

 • Forskrift 19. desember 1975 nr. 1 om hva som anses som omsetning og utleie av retten til kinematografisk film (Forskrift nr. 68)

Som følge av endringen av merverdiavgiftsloven § 5 må henvisningen i forskriftens I første avsnitt endres til § 5 første ledd nr. 2.

 • Forskrift 18. desember 1979 nr. 3 om frivillig registrering av virksomhet med grunnundersøkelser (Forskrift nr. 82)

Forskriften foreslås opphevet, da denne type virksomhet vil komme inn under de ordinære regler for registrering fra og med 1. juli 2001.

 • Forskrift 22. juni 1989 nr. 404 om frivillig registrering av virksomhet med posisjonering m.v. til havs (Forskrift nr. 94)

Virksomhet med posisjonering til havs mv. vil fra og med 1. juli 2001 være avgiftspliktig og kommer dermed inn under de ordinære regler for registrering i avgiftsmanntallet. Det foreslås derfor at forskriften oppheves.

 • Forskrift 29. august 1996 nr. 840 om frivillig registrering av oljemeglere (Forskrift nr. 107)

Forskriften foreslås opphevet, da denne type virksomhet vil komme inn under de ordinære regler for registrering i avgiftsmanntallet fra og med 1. juli 2001.