Høringsnotat 9 Merverdiavgiftsreformen

Utkast til endringer i forskrifter som ikke er en følge av merverdiavgiftsreformen

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 29.06.2001

Høringsnotat nr. 9:

1 Innledning

I forbindelse med gjennomgangen av forskrifter som må endres som følge av merverdiavgiftsreformen, har Finansdepartementet sett behov for diverse endringer av andre forskrifter. Det fremsettes derfor også forslag til visse andre forskriftsendringer.

2 Merknader til utkast til forskrifter

  • Forskrift 3. november 1969 nr. 1 om utjevningsprisen på elektrisk kraft (Forskrift nr. 6) og forskrift 3. november 1969 nr. 2 om gjennomføringen av merverdiavgift på elektrisk kraft (Forskrift nr. 7)

Disse forskriftene er gitt med hjemmel i merverdiavgiftsloven § 20, som ble opphevet ved lov 20. desember 1991 med ikrafttredelse 1. januar 1992. Under henvisning til at forskriftene ikke lenger har noen praktisk betydning foreslås disse opphevet. Unntaket i forskrift nr. 7 § 12 om elektrisk kraft som innføres fra utlandet foreslås imidlertid videreført i forskrift nr 12 om beregning og oppkreving av merverdiavgift ved innførsel. Dette ved at forskrift nr. 12 foreslås tilføyd en ny paragraf 5 a som lyder:

"Av elektrisk kraft som innføres fra utlandet skal det ikke beregnes merverdiavgift ved

innførselen."

  • Forskrift 12. mars 1970 nr. 9404 om avregning av inngående avgift for samvirkeforetak mv. (Forskrift nr. 26)

Det foreslås en redaksjonell endring i forskriften §§ 3 og 4. Paragrafene viser til samme forskrift annet ledd. Henvisningen foreslås endret til § 2.

  • Forskrift 18. august 1970 nr. 9 etter MAL § 16, første ledd, nr. 9 om transporttjenester som består i ferging av kjøretøyer (Forskrift nr. 36)

Forskriftens henvisning til merverdiavgiftsloven § 16 første ledd nr. 9, foreslås endret til § 16 første ledd nr. 10. Dette er kun en redaksjonell endring.

  • Forskrift 18. september 1978 nr. 1 om avgrensing av fritaket for merverdiavgift for brukte kjøretøyer etter MAL § 16 første ledd nr. 10 (Forskrift nr. 78)

Lovhenvisningen i overskriften foreslås endret til § 16 første ledd nr. 11. Det samme gjelder lovhenvisningen i forskriften § 1. Dette er kun av redaksjonell karakter.