Høyring - Forslag til endringar i veglova § 27 og vegtrafikkloven § 7a

Samferdselsdepartementet sender ut forslag til endringar i veglova og vegtrafikkloven. Høyringa dreier seg mellom anna om ny føresegn om bompengar i byområde, forskrift om mellombelse bompengetakstar i situasjonar med høg luftforureining og ny heimel til å fastsetje generelle føresegner om bompengetakstar og om plikta til å betale bompengar.

Status: Ferdigbehandla

Høyringsfrist: 09.01.2017

Vår ref.: 16/2191

Offentleg høyring av forslag til endringar i veglova § 27 og vegtrafikkloven § 7a

Samferdselsdepartementet sender med dette ut forslag til endringar i veglova § 27 og vegtrafikkloven § 7a på offentleg høyring med frist 9. januar 2017.

Høyringa er er open for alle som ønsker å uttale seg om forslaget.

Vi ber om at høyringssvar blir sendt elektronisk ved bruk av den digitale løysinga for høyringssvar (funksjonen "send inn høringssvar" på internettsida). Ved særskilde behov for innsending på ein annan måte, kan høyringssvar alternativt bli sendt Samferdselsdepartementet på e-post til postmottak@sd.dep.no, eller alternativt til Samferdselsdepartementet si postadresse.

Alle høyringssvar er offentlege etter offentleglova og vil bli publisert saman med dei andre høyringssvara som departementet mottar om forslaget.


Med helsing

Ingun Hagesveen (e.f.)
avdelingsdirektør

Bente Mari Nilssen
seniorrådgjevar

Arbeids- og sosialdepartementet

Finansdepartementet

Forsvarsdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Klima- og miljødepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet

Olje- og energidepartementet

Utenriksdepartementet

 

 

Alta kommune

Bergen kommune

Bodø kommune

Bærum kommune

Datatilsynet

Direktoratet for forvaltning og IKT

Direktoratet for naturforvaltning

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Domstolsadministrasjonen

Drammen kommune

Forbrukarombodet

Forbrukerrådet

Fredrikstad kommune

Fylkeskommunane

Fylkesmennene

Førde kommune

Harstad kommune

Haugesund kommune

Helsedirektoratet

Hønefoss kommune

Jernbaneverket

Konkurransetilsynet

Kristiansand kommune

Kristiansund kommune

Kystverket

Lier kommune

Miljødirektoratet

Molde kommune

Moss kommune

NAV

Nedre Eiker kommune

Oslo kommune

Politidirektoratet

Porsgrunn kommune

Randaberg kommune

Riksrevisjonen

Sarpsborg kommune

Skattedirektoratet

Skien kommune

Sola kommune

Statens helsetilsyn

Statens innkrevingssentral

Stavanger kommune

Tolldirektoratet

Trondheim kommune

Tromsø kommune

Tønsberg kommune

Vegdirektoratet

Vegtilsynet

Øvre Eiker kommune

Ålesund kommune

 

 

Advokatforeningen

Akademikerne

American Car Club of Norway

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Askøy Bompengeselskap AS

Aust-Agder Vegfinans AS

Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund

Bellona

Bergen Bompengeselskap AS

Bilbransjeforbundet

Bilimportørenes Landsforening

Byggenæringens Landsforening

Bømlo Vegselskap AS

Delta

Eksportvegen AS

Entreprenørforeningen for Bygg og Anlegg

E134 Åkrafjordvegen

Fagforbundet

Fastlandssambandet Halsnøy AS

Finansnæringens Hovedorganisasjon FNH

Finnfast AS

Fjellinjen AS

Fjord1

Elbilforeningen

Fosenvegene AS

Frie Bilimportørers Forening

Framtiden i våre hender

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

Gjesdal Bompengeselskap AS

Handels- og Servicenæringens hovedorganisasjon HSH

Hardangerbrua AS

Haugaland bompengeselskap AS

Haugalandspakken AS

Helgeland Veiutvikling AS

Horten bompengeselskap Rv 19 AS

Huseiernes Landsforbund

Hålogalandsbrua AS

Jondalstunnelen AS

Kollektivtrafikkforeningen

Kongelig Norsk Automobilklub

KS - Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon
Kvam bompengeselskap AS

Landsorganisasjonen i Norge

Lastebileiernes Forening

LeasePlan Norge AS

Leverandørenes Utviklings- og Kompetansesenter

Lister bompengeselskap AS

Logikk- og transportindustriens Landsforening

Maskinentreprenørenes Forbund MEF

Motorsykkelimportørenes Forening

Namdal bomvegselskap AS

Natur og Ungdom

Naturvernforbundet

Nedre Glomma Bompengeselskap AS

Nord-Jæren Bompengeselskap AS

Nordland Bompengeselskap AS

Norges Ambulanseforbund

Norges Automobil-forbund

Norges Bilbransjeforbund

Norges Bilutleieforbund

Norges Bonde- og småbrukarlag

Norges Bondelag

Norges Caravanbransjeforbund

Norges Handikapforbund

Norges Huseierforbund

Norges Ingeniørorganisasjon - NITO

Norges Juristforbund

Norges Kommunale Parkeringsforening

Norges Lastebileier-Forbund

Norges Motorsykkelforbund

Norges Naturvernforbund

Norges Politilederlag

Norges Skogeierforbund

Norges Taxiforbund

Norges Turbileierforbund

Norges Velforbund

NORPARK

Norsk Arbeidsmandsforbund

Norsk Caravan Club

Norsk Eiendom

Norsk Elbilforening

Norsk Havneforbund

Norsk Industri

Norsk Motorcykkel Union

Norsk Pendlerallianse

Norsk Tjenestemannslag

Norsk Transportarbeiderforbund

Norsk Veteranvogn Klubb

Norvegfinans

Nye Kristiansand Bompengeselskap AS

Nye Veier AS

Næringslivets Hovedorganisasjon

Næringslivets Hovedorganisasjon – NHO Logistikk og transport

Næringslivets Hovedorganisasjon – NHO Transport

Opplysningsrådet for Veitrafikken

Oslo Sporveier

Politiets Fellesforbund

Regelrådet

Ruter AS

Ryaforbindelsen AS

Sametinget, Sámediggi

SINTEF

STAFO

Statens råd for funksjonshemmede

Svinesundsforbindelsen AS

Sykkylvsbrua AS

Syklistenes Landsforening

Trafikkforsikringsforeningen

Transportbedriftenes Landsforening

Transportbrukernes Fellesorganisasjon

Transportøkonomisk institutt

Troms Bompengeselskap AS

Trygg Trafikk

Tønsberg Hovedvegfinans AS

Utdanningsforbundet

Vegamot AS

Vegfinans E16 Kongsvingervegen AS

Vegfinans E16 Oppland AS

Vegfinans E18 Vestfold AS

Vegfinans E6 Gardermoen-Moelv AS

Vegfinans E6 Oppland AS

Vegfinans Fv34 Oppland AS

Vegfinans Gausdalsvegen AS

Vegfinans Hallingporten AS

Veipakke Salten AS

ViaNova AS

Voss og Omland Bompengeselskap AS

Hovedorganisasjonen Virke

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
Yrkestrafikkforbundet

Zero

Østfold bompengeselskap AS