Høyring - Forslag til endringar i veglova § 27 og vegtrafikkloven § 7a

Samferdselsdepartementet sender ut forslag til endringar i veglova og vegtrafikkloven. Høyringa dreier seg mellom anna om ny føresegn om bompengar i byområde, forskrift om mellombelse bompengetakstar i situasjonar med høg luftforureining og ny heimel til å fastsetje generelle føresegner om bompengetakstar og om plikta til å betale bompengar.

Status: Under behandling

Høyringsfrist: 09.01.2017