Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høyring - endring av myndigheit etter oreigningslova § 15

Status: På høyring

Høyringsfrist: 07.08.2020

Vår ref.: 19/1817

Vedlagd følgjer høyringsnotat om endring av myndigheit etter oreigningslova § 15. Framlegget vert med dette send på høyring, og vi oppmodar høyringsinstansane til å kome med innspel. Vi bed om at eventuelle høyrigsinnspel er oss i hende innan 7. august 2020.

Les og svar på høyringa her: www.regjeringen.no/id2701498

Departementet bed høyringsinstansene vurdere om høyringsnotatet bør føreleggjast underliggande organ eller andre som ikkje er oppførte på adresselista. Høyringar er opne, og alle kan sende innspel til oss. Vi bed om at høyringssvar vert sende inn digitalt ved å bruke skjemaet for høyringssvar på regjeringen.no.

Med helsing
Brita Mellin-Olsen
underdirektør

Åshild Tveit Arnstorp
seniorrådgivar

Departementa

Direktoratet for byggkvalitet
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren på Svalbard
Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap
Direktoratet for økonomistyring
Domstoladministrasjonen
Forsvarsbygg
Fylkesmennene
Husbanken
Jernbaneverket
Kompetansesenter for distriktsutvikling
Landbruksdirektoratet
Miljødirektoratet
Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet

Noregs geologiske undersøkelse (NGU)
Noregs vassdrags- og energidirektorat
Oslo byfogdembete
Regjeringsadvokaten
Riksantikvaren
Sametinget

Statens jernbanetilsyn
Statens kartverk
Statens vegvesen /Vegdirektoratet
Statsbygg
Stortingets ombodsmann for forvaltninga

Sysselmannen på Svalbard

Tingrettane

Fylkeskommunane

Kommunane

Boligmentoren

Den norske Advokatforening
Den norske Dommerforening
Fortidsminneforeningen
Huseierenes Landsforbund
KS – kommunenes arbeidsgiver-, interesse- og medlemsorganisasjon
Miljøstiftelsen Bellona
Natur og Ungdom
Norges Bondelag
Norges Hytteforbund
Norges Miljøvernforbund
Norges Naturvernforbund
Norges Skogeierforbund
Norsk Bonde- og småbrukarlag
Norske Reindriftssamers Landsforbund
Norske Samers Riksforbund
Næringslivets hovedorganisasjon (NHO)
Samenes Folkeforbund

Statkraft SF
Statnett SF
Statskog SF
 
 Vygruppen AS

 

Til toppen