Høyring – Utkast til endringar i forskrift om film og videogram

Endringsforslaga inneber at dei årlege avtalane mellom departementet og Film & Kino vert erstatta av ei oppdatert liste (jf forskrifta § 3-2) over kva midlane i Norsk kino- og filmfond (NKFF) skal nyttast til. Framlegget inneber òg at departementet, etter framlegg frå NKFF, skal kunne peike ut særleg prioriterte satsingsområde for kvart enkelt år.

Status: Under behandling

Høyringsfrist: 20.04.2012

Endringsforslaga inneber at dei årlege avtalane mellom departementet og Film & Kino vert erstatta av ei oppdatert liste (jf forskrifta § 3-2) over kva midlane i Norsk kino- og filmfond (NKFF) skal nyttast til. Framlegget inneber òg at departementet, etter framlegg frå NKFF, skal kunne peike ut særleg prioriterte satsingsområde for kvart enkelt år.