Høyring om endring i forskrift om stadnamn

Kulturdepartementet gjer med dette framlegg om endringar i forskrift 1. juni 2007 nr. 592 om skrivemåten av stadnamn.

Status: Ferdigbehandlet

Høyringsfrist: 19.08.2016

Vår ref.: 16/1748

Lov 18. mai 1990 nr. 11 om stadnamn (stadnamnlova) vart endra ved lov av 19. juni 2015 nr. 74. Endringane fekk verknad frå 1. juli 2015. Framlegget tek mellom anna sikte på å tilpasse forskrifta til lovendringane.

Høyringsfristen er 19. august 2016.

Bruk den digitale løysinga for å sende høyringsfråsegn ved å klikke på "Send inn høringssvar". Høyringsfråsegner er offentlege og vil bli publiserte på nettstaden til regjeringa. Eventuelle spørsmål til framlegget kan rettast til seniorrådgjevar Inger Lise Kurseth (tlf. 22 24 78 31) eller rådgjevar Kjetil Aasen (tlf. 22 24 78 39).

 

Med helsing                                                                      

Steinar Lien (e.f.)
avdelingsdirektør

Inger Lise Kurseth
seniorrådgjevar

Departementene
Fylkeskommunane
Fylkesmennene
Kommunane
Sametinget
Samisk språkutvalg
Bokmålsforbundet
Det Norske Akademi for Språk og Litteratur
Meteorologisk institutt
Miljødirektoratet
Forsvarets militærgeografiske teneste
Halti kvenkultursenter IKS
Klagenemnda for stadnamnsaker
Kvenlandsforbundet
KS
Navnebeskyttelsen Norge
NGU - Noregs geologiske undersøking
Norut
By- og regionsforskingsinstituttet NIBR
Noregs Mållag
Norges Bygdekvinnelag
Norges Bondelag
Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Norsk-finsk forbund
Norske Kveners Forbund
Norsk kulturråd
Norsk lokalhistorisk institutt
Norsk namnelag (NNL)
Noregs vassdrags- og energidirektorat
Posten Noreg AS
Rettshjelpskontoret i Indre Finnmark
Riksmålsforbundet
Samarbeidsnemnda for namnegransking
Språkrådet
Statens kartverk
Storfjord språksenter
Universiteta og høgskulane
Vadsø museum - Ruija kvenmuseum
Vegdirektoratet
Kvensk institutt
Samisk høgskole
Namnekonsulenttenestene for norsk/kvensk/samisk
NRK, Yr redaksjonen
Landslaget for Lokalhistorie (samanslutning av historielag)