Høyring om endringar i arkivforskrifta

Kulturdepartementet sender på høyring eit notat med framlegg til to justeringar i arkivforskrifta. 1) Journalføring av dokument i innsynssaker – 2) Arkivmessig behandling av tekstmeldingar

Status: Ferdigbehandlet

Høyringsfrist: 15.01.2011

Resultat av høringen:

Forskrift om offentlige arkiv ble endret 11.12.2015

Følgende bestemmelse ble tatt inn som nytt  annet ledd  i § 2-6:

«Dokument i saker om innsyn er ikkje omfatta av journalføringsplikta, med mindre dokumenta gjeld eller inneheld ei nærmare grunngjeving, ein klage, eit krav om betaling for innsyn eller eit spørsmål om korleis innsyn skal givast.» 

Tidligere § 2-6 annet og tredje ledd har blitt nytt tredje og fjerde ledd.