Høyring om skattefastsetting til dei skattepliktige som følgje av søksmål fra styresmaktene mot ei klagenemnd

Finansdepartementet sender med dette på høyring framlegg om å presisere i skatteforvaltningsloven § 12-1 tredje ledd bokstav a at åtgangen for skattestyresmaktene til å endre ei skattefastsetting dersom det «følger av eller forutsettes i dom» òg inkluderer søksmål etter skatteforvaltningsloven § 15-2.

Status: Under behandling

Høyringsfrist: 01.03.2019

Vår ref.: 18/4402

Høyring om skattefastsetting til dei skattepliktige som følgje av søksmål fra styresmaktene mot ei klagenemnd

Finansdepartementet sender med dette på høyring framlegg om å presisere i skatteforvaltningsloven § 12-1 tredje ledd bokstav a at åtgangen for skattestyresmaktene til å endre ei skattefastsetting dersom det «følger av eller forutsettes i dom» òg inkluderer søksmål etter skatteforvaltningsloven § 15-2.

Vi ber om at adressatane vidaresender høyringsbrevet til aktuelle organisasjonar, underliggjande etatar og andre organ som kan ha interesse av saka, men som ikkje er oppførte på adressatlista.

Frist for å sende inn høyringssvar er 1. mars 2019. Høyringssvar sendast inn digital på www.regjeringen.no under «Send inn høyringssvar». Alle kan sende høyringssvar, men merk at svara som eit klart utgangspunkt er offentlege etter offentleglova og normalt blir publiserte på nettet saman med dei andre høyringssvara.

Med helsing

Henriette Strandskogen Hjort e.f.
avdelingsdirektør

 

                                                                                       Stine Riis Håkonsen
                                                                                       rådgjevar

 

 

 

Arbeids- og sosialdepartementet
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
Forsvarsdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet
Justis- og beredskapsdepartementet
Klima- og miljødepartementet
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Kulturdepartementet
Kunnskapsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Olje- og energidepartementet
Samferdselsdepartementet
Akademikerne
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Bedriftsforbundet
Den Norske Advokatforening
Den norske Revisorforening
Domstolsadministrasjonen
Finans Norge (FNO)
Finanstilsynet
Hovedorganisasjonen Virke 
KS
Landsorganisasjonen i Norge
Norges Bank
Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund
Norsk Øko-Forum (NØF)
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Regjeringsadvokaten
Regnskap Norge
Skattebetalerforeningen
Skattedirektoratet
Statistisk sentralbyrå
Storbedriftenes skatteforum
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund YS
Økonomiforbundet