Hvordan øke utdanningskapasiteten i offentlig planlegging?

– et strategidokument

Dokumentet danner grunnlaget for felles strategi for aktører som kan bidra til å øke utdanningskapasiteten innen offentlig planlegging. Strategidokumentet er laget av en komite nedsatt på initiativ fra KS og Forum for utdanning i samfunnsplanlegging (FUS), i samarbeid med Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Arbeidet har sitt opphav i et anmodningsvedtak fra Stortinget. Der ble regjeringen bedt om å sette i gang et arbeid for å øke utdanningskapasiteten i offentlig planlegging. Dette skulle skje i samarbeid med læringsinstitusjonene.

Bakgrunn
Komiteen peker på at det er behov for 350- 400 nye planleggere i året. I 2018 var det 1282 søkere til planleggerutdanningene ved ulike universitet og høgskoler i Norge. Samme året ble 165 kandidater uteksaminert med master i planlegging. Antall førstevalgsøkere til planleggerstudier har de siste årene vært raskt økende ved flere studieprogrammer. 

Studiebarometeret sine årlige målinger tyder på at studentene gjennomgående er svært fornøyde med det faglige utbyttet av å ta planleggerutdanning. Det er godt over gjennomsnittet, og de er i særdeleshet svært tilfreds med fagtilbudets yrkesrelevans og de framtidige jobbmuligheter studiet gir. Men, fortsatt er det behov for en ekstra innsats for å dekke kapasitetsbehovet i offentlig sektor.

Komiteens anbefalinger

  • Det legges fram forslag til ulike tiltak basert på samspill og samarbeid mellom flere aktører.
  • Alle aktørene kan ta initiativ på hver sitt område med rapporten som en form for "veikart".
  • Der er tiltak som kan samordnes og både med virkning på kort og lengre sikt.
  • Tiltakene er rettet mot de to berørte departementene, men også mot utdanningsinstitusjonene selv, KS og FUS.
  • Utfordringene er sammensatte i omfang og varighet.

Overrekkelse av rapporten
Leder for komiteen Marius Grønning fra FUS/NMBU (til høyre) overrakte strategidokumentet til statssekretærene Rebekka Borsch (KD) og Lars Jacob Hiim (KMD). Foto: Jan Hausken, KMD

Hvordan øke utdanningskapasiteten i offentlig planlegging? (pdf)