Høyringsnotat om endringar i våpenlova og våpenforskrifta – Gjennomføring av forordning (EU) 2021/1423

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høyring framlegg til endringar i våpenlova og våpenforskrifta. Føremålet med framlegget er å gjennomføre delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/1423 om systematisk utveksling av opplysingar om avslag på søknad om erverv eller innehav av enkelte skytevåpen. Forordninga er gjeve med heimel i våpendirektivet (EU) 2021/555 artikkel 18. Våpendirektivet er implementert i våpenlova og våpenforskrifta, som begge tok til å gjelde 1. juni 2021. Proposisjonen også vil bli fulgt opp med endringer i våpenforskriften.

Status: Ferdigbehandla

Høyringsfrist: 29.05.2022

Vår ref.: 22/1199

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høyring framlegg til endringar i våpenlova og våpenforskrifta. Føremålet med framlegget er å gjennomføre delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/1423 om systematisk utveksling av opplysingar om avslag på søknad om erverv eller innehav av enkelte skytevåpen. Forordninga er gjeve med heimel i våpendirektivet (EU) 2021/555 artikkel 18. Våpendirektivet er implementert i våpenlova og våpenforskrifta, som begge tok til å gjelde 1. juni 2021.

Frist for å svara på høyringa er 29. mai 2022.

Departementet ber instansane vurdere om notatet bør leggast fram for underliggande organ eller andre som ikkje er oppført på lista over instansar. Høyringa er open, og alle kan sende innspel til departementet. 

 

Med helsing

Birgitte Istad
kst. avdelingsdirektør
                                                                      Erik Rustad Markussen
                                                                      rådgjevar

Departementene

Datatilsynet
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)
Generaladvokaten
Kriminalpolitisentralen (KRIPOS)

Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM)
Politidirektoratet (POD)
Politiets sikkerhetstjeneste (PST)
Politihøgskolen (PHS)
Riksadvokaten
Stortingets ombudsmann for forvaltningen (SOM)
Sysselmannen på Svalbard

Det frivillige skyttervesen
Dynamisk Sportsskyting Norge
Norges Jeger- og Fiskerforbund
Norges Skiskytterforbund
Norges Skytterforbund
Norsk organisasjon for jegere og skyttere
Norsk Svartkruttunion
Norsk Våpeneierforbund
Norsk Våpenhistorisk Selskap
Norske Reserveoffiserers Forbund
Våpenrådet

Den Norske Advokatforening
Den norske Dommerforening
Norges Idrettsforbund
Norges Røde Kors
Norges Skogeierforbund
Norsk Politilederlag

Politiets fellesforbund

Regelrådet