Prop. 99 LS (2022–2023)

Endringer i våpenloven (unntak fra taushetsplikten) og samtykke til godtakelse av forordning (EU) 2021/1423 om systematisk elektronisk utveksling av opplysninger om avslag på søknad om tillatelse til erverv eller innehav av enkelte typer skytevåpen (videreutvikling av Schengen-regelverket)

Proposisjonen inneholder forslag til endringer i våpenloven som åpner for å gjøre unntak fra taushetsplikten i forskrift. Hensikten med lovendringene er å legge til rette for gjennomføring av delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/1423 om systematisk elektronisk utveksling av opplysninger om avslag på søknad om tillatelse til erverv eller innehav av enkelte typer skytevåpen. Forordningen er vedtatt med hjemmel i våpendirektivet (EU) 2021/555, som allerede er gjennomført i våpenloven. Ettersom gjennomføringen av rettsakten nødvendiggjør lovendring i norsk rett, anmodes det også i proposisjonen om Stortingets samtykke til godtakelse av rettsakten, jf. Grunnloven § 26 annet ledd.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget