I pose og sekk?

Utredning om hensiktsmessigheten ved et høyere innovasjonsinnhold i de distrikts- og regionalpolitiske virkemidlene

Oxford Research har på oppdrag frå Kommunal- og regionaldepartementet laga rapporten ”I pose og sekk? Utredning om hensiktsmessigheten ved et høyere innovasjonsinnhold i de distrikts- og regionalpolitiske virkemidlene”.

Rapporten viser mellom anna at det er eit avgrensa potensial for å auke krava til innovasjon i utkantane. Det vil ha negative konsekvensar for verksemder og etablerarar i distrikta. I nokre fylke vil  godt over halvparten av alle prosjekt som Innovasjon Noreg i dag finansierer bli avslått, om krava til innovasjon aukar.