IBM Global Financing AS gis dispensasjon fra kapitalkrav

Finansdepartementet har 8. mai 2009 med hjemmel i finansieringsvirksomhetsloven § 2-10, jf. § 1-3, jf. forskriften om store engasjementer, gitt IBM Global Financing AS dispensasjon fra forskrift om store engasjementer § 5 første ledd annet punktum.

Wiersholm Mellbye & Bech
Postboks 1400 Vika
0115  OSLO
 


       
Deres ref                                   Vår ref                                        Dato
KTT-74255-1                             07/3594 FM JCW                          08.05.2009


 

Søknad om dispensasjon fra kapitalkrav relatert til store engasjementer IBM Global Financing AS


Det vises til Kredittilsynets tilråding til Finansdepartementet 29. april 2008 vedrørende søknad 24. august 2007 fra Wiersholm, Mellbye & Bech advokatfirma på vegne av IBM Global Financing AS, om dispensasjon fra forskrift om store engasjementer.

IBM Global Financing AS skal tilby kortsiktige finansieringsløsninger. Selskapet skal bare finansiere IBMs forretningspartnere og kunder, og kun ta imot innlån fra morselskapet eller andre selskaper i IBM-konsernet. Det skal ikke være samhandling med andre finansinstitusjoner. IBM Global Financing AS skal ikke tilby finansiering til forbrukere.

Med hjemmel i finansieringsvirksomhetsloven § 2-10, jf. § 1-3, jf. forskriften om store engasjementer, gis IBM Global Financing AS dispensasjon fra forskrift om store engasjementer § 5 første ledd annet punktum.

Det settes følgende vilkår for dispensasjonen:

  • Kredittilsynet skal varsles dersom det planlegges prinsipielle eller ikke uvesentlige endringer av forretningsmodellen, eller dersom det skjer prinsipielle eller ikke uvesentlige endringer i kundestrukturen.
  • Morselskapet skal ved behov tilføre kapital for å sikre selskapets soliditet dersom en kunde med større engasjement enn 25 % av ansvarlig kapital ikke kan gjøre opp fordringer som selskapet har på kunden.


For ordens skyld presiseres det at IBM Global Financing AS for øvrig må oppfylle de alminnelige kapitalkravsreglene.


Med hilsen


Jan Bjørland  e.f.
ekspedisjonssjef

                                                                                     Inger-Johanne Arildsen Rygh
                                                                                     underdirektør