Idealer og realiteter i forvaltningen av arbeidsrettede tiltak i Nav

AFI Rapport 2016:07

Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) har på oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet utarbeidet en rapport om forvaltningen av arbeidsmarkedstiltak i NAV.

AFI har sett på tiltaksstyringen i NAV og kartlagt hva som ligger til grunn for tiltaksbruken i NAV. Rapporten omfatter også en litteraturstudie om effekter av arbeidsmarkedstiltak, samt en registerdatabasert studie som ser på utvikling i brukerbefolkningen og tiltakssammensetningen over tid.

Rapporten

Les rapporten her (hioa.no)

Oppdragstaker

Oppdraget er utført som et samarbeid mellom AFI og Proba Samfunnsanalyse.

Oppdragsgiver

Rapporten er skrevet på oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet.