IFRS 9 og overgangsregler for nye krav til tapsavsetninger

Finansdepartementet har i dag gitt oppdrag til Finanstilsynet om å utarbeide overgangregler for nye kommende krav til tapsavsetninger i IFRS 9 for norske finansforetak.

Forordningen om IFRS 9 («International Financial Reporting Standard 9») trer i kraft i EU 1. januar 2018. Rettsakten er EØS-relevant. Det ligger nå an til at forordningen blir tatt inn i EØS-avtalen før årsskiftet, slik at reglene vil kunne gjennomføres i norsk rett og settes i kraft fra 1. januar 2018.

Etter gjeldende regnskapsregler nedskrives utlån først når det foreligger objektive bevis for tapshendelse. Etter IFRS 9 skal nedskrivinger beregnes på bakgrunn av forventet kredittap. I EU forventes den nye regnskapsstandarden å medføre økte tapsavsetninger. Ved økte tapsavsetninger reduseres de regnskapsmessige resultatene før skatt, og det vil kunne påvirke bankenes egenkapital og beregning av kapitaldekning.

Som følge av at omleggingen vil kunne bli krevende for mange banker, har EU-kommisjonen foreslått endringer i kapitalkravsforordningen CRR om blant annet en overgangregel om at de nye tapsnedskrivningsregler gradvis fases inn over en femårsperiode, jf. forslag fra kommisjonen C8-0158/2017.

Finans Norge har i brev 6. september 2017 til Finansdepartementet bedt om at norske finansforetak får identiske regler som det nå legges opp til for banker/kredittinstitusjoner i EU gjennom endringer i CRR (brevet er vedlagt).

Departementet arbeider med å ta EUs kapitalkravsregler (CRD IV/CRR) med tilhørende nivå 2-rettsakter inn i EØS-avtalen. Dette arbeidet er høyt prioritert, men vil ikke være på plass før årsskiftet.

Finansdepartementet er enig i at man i Norge bør ha samme regnskapsregler for norske finansforetak som det nå legges opp til for banker/kredittinstitusjoner i EU. På denne bakgrunn ber vi om at Finanstilsynet utarbeider utkast til høringsnotat og forskrift slik at tilsvarende regler kan gjøres gjeldende for norske finansforetak med virkning fra 1. januar 2018. Vi ber om utkastet innen 20. november 2017.

Med hilsen

Geir Åvitsland e.f.
ekspedisjonssjef

Mirella Elisa Wassiluk
avdelingsdirektør

Vedlegg