Ikraftsetting av lov 21. juni 2019 nr. 63 om forbud mot hold av pelsdyr

Fastsatt ved kgl.res. 21. juni 2019 med hjemmel i lov 21. juni 2019 nr. 63 om forbud mot hold av pelsdyr § 5. Fremmet av Landbruks- og matdepartementet.

Loven trer i kraft 1. juli 2019.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov