Lov om forbud mot hold av pelsdyr

Det er ikke tillatt å holde dyr utelukkende eller primært for at dyrene eller deres avkom skal avlives med sikte på salg eller annen utnyttelse av pelsen. Trer i kraft 1. juli 2019.

Se loven på lovdata.no

Tilhørende forskrifter