Norsk pelsdyrhold - bærekraftig utvikling eller styrt avvikling? Gjennomgang av pelsdyrnæringen.

Pelsdyrutvalget ble oppnevnt for å bidra til forutsigbarhet om fremtidige rammevilkår for pelsdyrnæringen, og har hatt i oppdrag å vurdere to hovedalternativer for pelsdyrnæringens fremtid i Norge; bærekraftig utvikling og styrt avvikling.

Følg saken

 • Nyheit

  Strengare krav til dyrevelferd i pelsdyrnæringa

  Landbruks- og matdepartementet har i dag vedtatt reglar som forbyr gruppehald av mink med mindre gardbrukaren deltek i eit særskilt dyrevelferdsprogram. Mattilsynet skal treffe vedtak om deltaking i programmet og føre tilsyn med korleis programmet blir etterlevd. Reglar for dyrevelferden i pelsdyrhaldet blir innskjerpa.

  Landbruks- og matdepartementet

 • Nyhet

  Ber næringen utarbeide dyrevelferdsprogram for oppdrettsmink

  Stortinget har bedt regjeringen om å innføre et forbud mot gruppehold av mink, men likevel åpne for gruppehold på gårder som deltar i et dyrevelferdsprogram og som oppfyller strenge krav til dyrevelferd. Departementet har bedt næringen om å utarbeide et dyrevelferdsprogram for mink som kan godkjennes av myndighetene.

  Landbruks- og matdepartementet

 • Spørjetimespørsmål og svar

  Landbruks- og matministeren sitt innlegg til Stortinget si behandling av Meld. St. 8 (2016–2017) Pelsdyrnæringen

  Innstilling 151 S (2016-2017) - Instilling til Stortinget fra næringskomiteen.

  Landbruks- og matdepartementet

 • Melding til Stortinget

  Meld. St. 8 (2016–2017) - Pelsdyrnæringen

  Meldingen gjennomgår pelsdyrnæringen blant annet på grunnlag av rapporten NOU 2014: 15 Norsk pelsdyrhold – bærekraftig utvikling eller styrt avvikling, og følger opp anmodningsvedtak fra Stortinget om å vurdere forbud mot norsk pelsdyrhold. Regjeringen går inn for å videreføre pelsdyrnæringen med flere innstramminger i regelverket for å styrke dyrevelferden.

  Følg meldingen videre på www.stortinget.no

  Landbruks- og matdepartementet

 • Pressemelding

  Kraftig skjerping av krava til dyrevelferd i pelsdyrnæringa

  Regjeringa har i dag lagt fram ei melding til Stortinget om pelsdyrnæringa der det vert varsla ei kraftig skjerping av krava til dyrehaldet. Det vert foreslått forbod mot hald av mink i grupper, og nye, strenge dokumentasjonskrav for avl, tilsyn og stell av dyr.

  Landbruks- og matdepartementet

 • Høring

  Høring - NOU 2014: 15 Norsk pelsdyrhold - bærekraftig utvikling eller styrt avvikling?

  Landbruks- og matdepartementet sender på høring NOU 2014:15 ”Norsk pelsdyrhold – bærekraftig utvikling eller styrt avvikling? Gjennomgang av pelsdyrnæringen”.

  Status: Ferdigbehandlet

  Høringsfrist: 27.04.2015

  Landbruks- og matdepartementet

 • Nyhet

  Rapport om pelsdyrnæringen

  Pelsdyrutvalget ble oppnevnt for å bidra til forutsigbarhet om fremtidige rammevilkår for pelsdyrnæringen, og har hatt i oppdrag å vurdere to hovedalternativer for pelsdyrnæringens fremtid i Norge; bærekraftig utvikling og styrt avvikling.

  Landbruks- og matdepartementet

 • NOU
 • Nyhet

  Fremleggelse av rapport om pelsdyrnæringen

  Mandag 15. desember 2014 klokken 10.00 legger utvalget for utredning av pelsdyrnæringen fram sin rapport i Plenumssalen i R4. Det er Landbruks- og matdepartementet og Klima- og miljødepartementet som er oppdragsgiver og som får overlevert rapporten.

  Landbruks- og matdepartementet

 • Artikkel

  Utvalg som skal gjennomgå pelsdyrnæringen

  I oktober 2013 ble det satt ned et offentlig utvalg som skal gjennomgå perlsdyrnæringen. Formålet med utvalgsarbeidet er å bidra til forutsigbarhet med hensyn til pelsdyrnæringens fremtid i Norge. Utvalget skal utrede både et alternativ med bærekraftig utvikling og et alternativ med styrt avvikling. Utvalget skal levere sin innstilling innen 15. desember 2014.

  Landbruks- og matdepartementet