Historisk arkiv

Landbruks- og matministeren sitt innlegg til Stortinget si behandling av Meld. St. 8 (2016–2017) Pelsdyrnæringen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgjevar: Landbruks- og matdepartementet

Innstilling 151 S (2016-2017) - Instilling til Stortinget fra næringskomiteen.