Høring - endring av forskrift om hold av pelsdyr

Landbruks- og matdepartementet sender forslag til endring av forskrift om hold av pelsdyr på høring. Forslaget innebærer at endringene som ble vedtatt 3. november 2017 reverseres, og at forskriften vil lyde slik den gjorde fram til 1. januar 2018. Forslaget har sammenheng med at regjeringen vil gjennomføre en styrt avvikling av pelsdyrnæringen.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 13.03.2018

Vår ref.: 18/85

Regjeringen vil gjennomføre en styrt avvikling av pelsdyrnæringen, og det tas sikte på å fremme en lovproposisjon til Stortinget om forbud mot pelsdyrhold med en avviklingsperiode for eksisterende produsenter frem til årsskiftet 2024/2025. En kompensasjonsordning skal utredes og klargjøres i løpet av 2018. 

Regjeringen mener at krav til forbedret dyrevelferd i pelsdyrnæringen som følger av Meld. St. 8 (2016-2017) og Innst. 151 S (2016-2017), ikke bør gjennomføres i avviklingsperioden. På denne bakgrunn sendes nå forslag til endring av forskrift om hold av pelsdyr på høring. Endringen reverserer endringene som ble vedtatt 3. november 2017, og innebærer at forskriften vil lyde slik den gjorde fram til 1. januar 2018.

De nye reglene som ble vedtatt 3. november 2017 omfattet blant annet forbud mot gruppehold av mink, og regler om unntak frå dette forbudet for produsenter som deltar i et dyrevelferdsprogram. I tillegg omfattet reglene krav om journalføring av grunnlag for valg av avlsdyr, nye krav til aktivitetsobjekter for rev og krav som skulle motvirke feil beinstilling hos rev. Reglene omfattet også nye krav til dokumentasjon av tiltak som gjelder tilsyn og stell av dyra.

Bakgrunnen for endringsforslaget er beslutningen om å gjennomføre en styrt avvikling av næringen. De nye kravene vil øke kostnadene for både produsenter og for Mattilsynet, og avveiningen mellom kostnader og merarbeid på den ene siden, og gevinst for dyrevelferden på den andre, blir en annen når næringen skal avvikles. Formålet med avviklingsperioden er å gjøre det mulig for oppdretterne å tjene inn investeringene eller å redusere det tapet som avviklingen vil føre til. Nye kostnader vil gjøre dette vanskeligere. Det vises også til at noen av de nye reglene er knyttet til valg av avlsdyr, og derfor uansett ikke vil få effekt med en gang. Oppdretterne må uansett følge reglene slik de gjaldt fram til 1. januar 2018, og Mattilsynet vil føre tilsyn med dette i avviklingsperioden.

Når det gjelder nærmere omtale av kravene som nå foreslås reversert, vises til Mattilsynets høringsbrev 14. juni 2017 som fortsatt er tilgjengelig på

Formålet med forskriftsendringen tilsier at den bør fastsettes raskt. Det er også kort tid siden det ble gjennomført høring av de endringene som nå ønskes reversert. På denne bakgrunn gis en kort høringsfrist. Landbruks- og matdepartementet gjør oppmerksom på at forslag til lov om forbud mot hold av pelsdyr og nærmere regler om kompensasjonsordningen vil bli gjenstand for en egen høring.

Frist for å sende inn høringsuttalelser er 13.03.2018.

Vi ber om høringsinstansenes syn på forslagene. Høringer er åpne, og enhver kan avgi høringssvar. Vi ber om at høringsuttalelser sendes elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for høringsuttalelser.

På bakgrunn av den korte høringsfristen vil departementet også arrangere et høringsmøte.

Høringsmøtet avholdes 7. mars 2018 klokken 10:00 til 11:00 i Landbruks- og matdepartementets lokaler i Teatergata 9 (R6). Påmelding til møtet sendes postmottak@lmd.dep.no innen fredag 2. mars 2018.

Med hilsen

Kristin Nummedal (e.f.)
avdelingsdirektør

                                                                                              Odd Anders Nilsen
                                                                                               seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

Vedlegg: Utkast til endringsforskrift

 • Den norske veterinærforening
 • Dyrebeskyttelsen Norge
 • Dyrevernalliansen
 • Justis- og beredskapsdepartementet
 • Klima- og miljødepartementet
 • Kommunal- og moderniseringsdepartementet
 • Matmerk
 • Nettverk for dyrs frihet
 • NOAH - for dyrs rettigheter
 • Norges Bondelag
 • Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
 • Norges pelsdyralslag
 • Norsk Bonde- og Småbrukarlag
 • Nærings- og fiskeridepartementet
 • Veterinærinstituttet

Følg saken

 • 27.11.2019

  Forskrift om kompensasjon etter avvikling av pelsdyrhold er fastsatt

  Nyhet | Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matdepartementet har fastsatt forskrift om kompensasjon etter avvikling av hold av pelsdyr. Det er gjort store endringer etter høringen.

 • 28.06.2019

  Høring - forslag til forskrift om kompensasjon etter avvikling av hold av pelsdyr mv.

  Høring | Landbruks- og matdepartementet

  Vedlagt følger høringsnotat med forslag til forskrift om kompensasjon etter avvikling av hold av pelsdyr mv.

  Status: Ferdigbehandlet

  Høringsfrist: 01.10.2019

 • 21.06.2019

  Lov om forbud mot hold av pelsdyr

  Lov | Landbruks- og matdepartementet

  Det er ikke tillatt å holde dyr utelukkende eller primært for at dyrene eller deres avkom skal avlives med sikte på salg eller annen utnyttelse av pelsen.

  Se loven på lovdata.no

 • 17.04.2018

  Forskrift om endring i forskrift om hold av pelsdyr

  Forskrift | Landbruks- og matdepartementet

  Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 17. april 2018 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 97 om dyrevelferd § 19, § 23, § 24 og § 25, jf. delegeringsvedtak 11. juni 2010 nr. 814.

  Se forskriften på lovdata.no

 • 20.02.2018

  Høring - endring av forskrift om hold av pelsdyr

  Høring | Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matdepartementet sender forslag til endring av forskrift om hold av pelsdyr på høring. Forslaget innebærer at endringene som ble vedtatt 3. november 2017 reverseres, og at forskriften vil lyde slik den gjorde fram til 1. januar 2018. Forslaget har sammenheng med at regjeringen vil gjennomføre en styrt avvikling av pelsdyrnæringen.

  Status: Ferdigbehandlet

  Høringsfrist: 13.03.2018

 • 03.11.2017

  Strengare krav til dyrevelferd i pelsdyrnæringa

  Nyheit | Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matdepartementet har i dag vedtatt reglar som forbyr gruppehald av mink med mindre gardbrukaren deltek i eit særskilt dyrevelferdsprogram. Mattilsynet skal treffe vedtak om deltaking i programmet og føre tilsyn med korleis programmet blir etterlevd. Reglar for dyrevelferden i pelsdyrhaldet blir innskjerpa.

 • 06.03.2017

  Ber næringen utarbeide dyrevelferdsprogram for oppdrettsmink

  Nyhet | Landbruks- og matdepartementet

  Stortinget har bedt regjeringen om å innføre et forbud mot gruppehold av mink, men likevel åpne for gruppehold på gårder som deltar i et dyrevelferdsprogram og som oppfyller strenge krav til dyrevelferd. Departementet har bedt næringen om å utarbeide et dyrevelferdsprogram for mink som kan godkjennes av myndighetene.

 • 10.01.2017

  Landbruks- og matministeren sitt innlegg til Stortinget si behandling av Meld. St. 8 (2016–2017) Pelsdyrnæringen

  Svar til Stortinget | Landbruks- og matdepartementet

  Innstilling 151 S (2016-2017) - Instilling til Stortinget fra næringskomiteen.

 • 04.11.2016

  Meld. St. 8 (2016–2017) - Pelsdyrnæringen

  Melding til Stortinget | Landbruks- og matdepartementet

  Meldingen gjennomgår pelsdyrnæringen blant annet på grunnlag av rapporten NOU 2014: 15 Norsk pelsdyrhold – bærekraftig utvikling eller styrt avvikling, og følger opp anmodningsvedtak fra Stortinget om å vurdere forbud mot norsk pelsdyrhold. Regjeringen går inn for å videreføre pelsdyrnæringen med flere innstramminger i regelverket for å styrke dyrevelferden.

  Følg meldingen på Stortinget

 • 04.11.2016

  Kraftig skjerping av krava til dyrevelferd i pelsdyrnæringa

  Pressemelding | Landbruks- og matdepartementet

  Regjeringa har i dag lagt fram ei melding til Stortinget om pelsdyrnæringa der det vert varsla ei kraftig skjerping av krava til dyrehaldet. Det vert foreslått forbod mot hald av mink i grupper, og nye, strenge dokumentasjonskrav for avl, tilsyn og stell av dyr.

 • 23.01.2015

  Høring - NOU 2014: 15 Norsk pelsdyrhold - bærekraftig utvikling eller styrt avvikling?

  Høring | Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matdepartementet sender på høring NOU 2014:15 ”Norsk pelsdyrhold – bærekraftig utvikling eller styrt avvikling? Gjennomgang av pelsdyrnæringen”.

  Status: Ferdigbehandlet

  Høringsfrist: 27.04.2015

 • 15.12.2014

  Rapport om pelsdyrnæringen

  Nyhet | Landbruks- og matdepartementet

  Pelsdyrutvalget ble oppnevnt for å bidra til forutsigbarhet om fremtidige rammevilkår for pelsdyrnæringen, og har hatt i oppdrag å vurdere to hovedalternativer for pelsdyrnæringens fremtid i Norge; bærekraftig utvikling og styrt avvikling.

 • 15.12.2014
 • 12.12.2014

  Fremleggelse av rapport om pelsdyrnæringen

  Nyhet | Landbruks- og matdepartementet

  Mandag 15. desember 2014 klokken 10.00 legger utvalget for utredning av pelsdyrnæringen fram sin rapport i Plenumssalen i R4. Det er Landbruks- og matdepartementet og Klima- og miljødepartementet som er oppdragsgiver og som får overlevert rapporten.

 • 06.01.2014

  Utvalg som skal gjennomgå pelsdyrnæringen

  Artikkel | Landbruks- og matdepartementet

  I oktober 2013 ble det satt ned et offentlig utvalg som skal gjennomgå perlsdyrnæringen. Formålet med utvalgsarbeidet er å bidra til forutsigbarhet med hensyn til pelsdyrnæringens fremtid i Norge. Utvalget skal utrede både et alternativ med bærekraftig utvikling og et alternativ med styrt avvikling. Utvalget skal levere sin innstilling innen 15. desember 2014.