NOU 2014: 15

Norsk pelsdyrhold – bærekraftig utvikling eller styrt avvikling? — Gjennomgang av pelsdyrnæringen

Les dokumentet

Følg saken Norsk pelsdyrhold - bærekraftig utvikling eller styrt avvikling? Gjennomgang av pelsdyrnæringen.

 • Forskrift

  Forskrift om endring i forskrift om hold av pelsdyr

  Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 17. april 2018 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 97 om dyrevelferd § 19, § 23, § 24 og § 25, jf. delegeringsvedtak 11. juni 2010 nr. 814.

  Se forskriften på lovdata.no

  Landbruks- og matdepartementet

 • Høring

  Høring - endring av forskrift om hold av pelsdyr

  Landbruks- og matdepartementet sender forslag til endring av forskrift om hold av pelsdyr på høring. Forslaget innebærer at endringene som ble vedtatt 3. november 2017 reverseres, og at forskriften vil lyde slik den gjorde fram til 1. januar 2018. Forslaget har sammenheng med at regjeringen vil gjennomføre en styrt avvikling av pelsdyrnæringen.

  Status: Ferdigbehandlet

  Høringsfrist: 13.03.2018

  Landbruks- og matdepartementet

 • Nyheit

  Strengare krav til dyrevelferd i pelsdyrnæringa

  Landbruks- og matdepartementet har i dag vedtatt reglar som forbyr gruppehald av mink med mindre gardbrukaren deltek i eit særskilt dyrevelferdsprogram. Mattilsynet skal treffe vedtak om deltaking i programmet og føre tilsyn med korleis programmet blir etterlevd. Reglar for dyrevelferden i pelsdyrhaldet blir innskjerpa.

  Landbruks- og matdepartementet

 • Nyhet

  Ber næringen utarbeide dyrevelferdsprogram for oppdrettsmink

  Stortinget har bedt regjeringen om å innføre et forbud mot gruppehold av mink, men likevel åpne for gruppehold på gårder som deltar i et dyrevelferdsprogram og som oppfyller strenge krav til dyrevelferd. Departementet har bedt næringen om å utarbeide et dyrevelferdsprogram for mink som kan godkjennes av myndighetene.

  Landbruks- og matdepartementet

 • Spørjetimespørsmål og svar

  Landbruks- og matministeren sitt innlegg til Stortinget si behandling av Meld. St. 8 (2016–2017) Pelsdyrnæringen

  Innstilling 151 S (2016-2017) - Instilling til Stortinget fra næringskomiteen.

  Landbruks- og matdepartementet

 • Melding til Stortinget

  Meld. St. 8 (2016–2017) - Pelsdyrnæringen

  Meldingen gjennomgår pelsdyrnæringen blant annet på grunnlag av rapporten NOU 2014: 15 Norsk pelsdyrhold – bærekraftig utvikling eller styrt avvikling, og følger opp anmodningsvedtak fra Stortinget om å vurdere forbud mot norsk pelsdyrhold. Regjeringen går inn for å videreføre pelsdyrnæringen med flere innstramminger i regelverket for å styrke dyrevelferden.

  Følg meldingen videre på www.stortinget.no

  Landbruks- og matdepartementet

 • Pressemelding

  Kraftig skjerping av krava til dyrevelferd i pelsdyrnæringa

  Regjeringa har i dag lagt fram ei melding til Stortinget om pelsdyrnæringa der det vert varsla ei kraftig skjerping av krava til dyrehaldet. Det vert foreslått forbod mot hald av mink i grupper, og nye, strenge dokumentasjonskrav for avl, tilsyn og stell av dyr.

  Landbruks- og matdepartementet

 • Høring

  Høring - NOU 2014: 15 Norsk pelsdyrhold - bærekraftig utvikling eller styrt avvikling?

  Landbruks- og matdepartementet sender på høring NOU 2014:15 ”Norsk pelsdyrhold – bærekraftig utvikling eller styrt avvikling? Gjennomgang av pelsdyrnæringen”.

  Status: Ferdigbehandlet

  Høringsfrist: 27.04.2015

  Landbruks- og matdepartementet

 • Nyhet

  Rapport om pelsdyrnæringen

  Pelsdyrutvalget ble oppnevnt for å bidra til forutsigbarhet om fremtidige rammevilkår for pelsdyrnæringen, og har hatt i oppdrag å vurdere to hovedalternativer for pelsdyrnæringens fremtid i Norge; bærekraftig utvikling og styrt avvikling.

  Landbruks- og matdepartementet

 • NOU
 • Nyhet

  Fremleggelse av rapport om pelsdyrnæringen

  Mandag 15. desember 2014 klokken 10.00 legger utvalget for utredning av pelsdyrnæringen fram sin rapport i Plenumssalen i R4. Det er Landbruks- og matdepartementet og Klima- og miljødepartementet som er oppdragsgiver og som får overlevert rapporten.

  Landbruks- og matdepartementet

 • Artikkel

  Utvalg som skal gjennomgå pelsdyrnæringen

  I oktober 2013 ble det satt ned et offentlig utvalg som skal gjennomgå perlsdyrnæringen. Formålet med utvalgsarbeidet er å bidra til forutsigbarhet med hensyn til pelsdyrnæringens fremtid i Norge. Utvalget skal utrede både et alternativ med bærekraftig utvikling og et alternativ med styrt avvikling. Utvalget skal levere sin innstilling innen 15. desember 2014.

  Landbruks- og matdepartementet