NOU-er

NOU 2014: 15

Norsk pelsdyrhold – bærekraftig utvikling eller styrt avvikling? — Gjennomgang av pelsdyrnæringen

Les dokumentet

Følg saken

 • Forskrift om kompensasjon etter avvikling av pelsdyrhold er fastsatt

  Nyhet | Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matdepartementet har fastsatt forskrift om kompensasjon etter avvikling av hold av pelsdyr. Det er gjort store endringer etter høringen.

 • Høring - forslag til forskrift om kompensasjon etter avvikling av hold av pelsdyr mv.

  Høring | Landbruks- og matdepartementet

  Vedlagt følger høringsnotat med forslag til forskrift om kompensasjon etter avvikling av hold av pelsdyr mv.

  Status: Ferdigbehandlet

  Høringsfrist: 01.10.2019

 • Lov om forbud mot hold av pelsdyr

  Lov | Landbruks- og matdepartementet

  Det er ikke tillatt å holde dyr utelukkende eller primært for at dyrene eller deres avkom skal avlives med sikte på salg eller annen utnyttelse av pelsen.

  Se loven på lovdata.no

 • Forskrift om endring i forskrift om hold av pelsdyr

  Forskrift | Landbruks- og matdepartementet

  Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 17. april 2018 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 97 om dyrevelferd § 19, § 23, § 24 og § 25, jf. delegeringsvedtak 11. juni 2010 nr. 814.

  Se forskriften på lovdata.no

 • Høring - endring av forskrift om hold av pelsdyr

  Høring | Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matdepartementet sender forslag til endring av forskrift om hold av pelsdyr på høring. Forslaget innebærer at endringene som ble vedtatt 3. november 2017 reverseres, og at forskriften vil lyde slik den gjorde fram til 1. januar 2018. Forslaget har sammenheng med at regjeringen vil gjennomføre en styrt avvikling av pelsdyrnæringen.

  Status: Ferdigbehandlet

  Høringsfrist: 13.03.2018

 • Strengare krav til dyrevelferd i pelsdyrnæringa

  Nyheit | Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matdepartementet har i dag vedtatt reglar som forbyr gruppehald av mink med mindre gardbrukaren deltek i eit særskilt dyrevelferdsprogram. Mattilsynet skal treffe vedtak om deltaking i programmet og føre tilsyn med korleis programmet blir etterlevd. Reglar for dyrevelferden i pelsdyrhaldet blir innskjerpa.

 • Ber næringen utarbeide dyrevelferdsprogram for oppdrettsmink

  Nyhet | Landbruks- og matdepartementet

  Stortinget har bedt regjeringen om å innføre et forbud mot gruppehold av mink, men likevel åpne for gruppehold på gårder som deltar i et dyrevelferdsprogram og som oppfyller strenge krav til dyrevelferd. Departementet har bedt næringen om å utarbeide et dyrevelferdsprogram for mink som kan godkjennes av myndighetene.

 • Landbruks- og matministeren sitt innlegg til Stortinget si behandling av Meld. St. 8 (2016–2017) Pelsdyrnæringen

  Svar til Stortinget | Landbruks- og matdepartementet

  Innstilling 151 S (2016-2017) - Instilling til Stortinget fra næringskomiteen.

 • Meld. St. 8 (2016–2017) - Pelsdyrnæringen

  Melding til Stortinget | Landbruks- og matdepartementet

  Meldingen gjennomgår pelsdyrnæringen blant annet på grunnlag av rapporten NOU 2014: 15 Norsk pelsdyrhold – bærekraftig utvikling eller styrt avvikling, og følger opp anmodningsvedtak fra Stortinget om å vurdere forbud mot norsk pelsdyrhold. Regjeringen går inn for å videreføre pelsdyrnæringen med flere innstramminger i regelverket for å styrke dyrevelferden.

  Følg meldingen på Stortinget

 • Kraftig skjerping av krava til dyrevelferd i pelsdyrnæringa

  Pressemelding | Landbruks- og matdepartementet

  Regjeringa har i dag lagt fram ei melding til Stortinget om pelsdyrnæringa der det vert varsla ei kraftig skjerping av krava til dyrehaldet. Det vert foreslått forbod mot hald av mink i grupper, og nye, strenge dokumentasjonskrav for avl, tilsyn og stell av dyr.

 • Høring - NOU 2014: 15 Norsk pelsdyrhold - bærekraftig utvikling eller styrt avvikling?

  Høring | Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matdepartementet sender på høring NOU 2014:15 ”Norsk pelsdyrhold – bærekraftig utvikling eller styrt avvikling? Gjennomgang av pelsdyrnæringen”.

  Status: Ferdigbehandlet

  Høringsfrist: 27.04.2015

 • Rapport om pelsdyrnæringen

  Nyhet | Landbruks- og matdepartementet

  Pelsdyrutvalget ble oppnevnt for å bidra til forutsigbarhet om fremtidige rammevilkår for pelsdyrnæringen, og har hatt i oppdrag å vurdere to hovedalternativer for pelsdyrnæringens fremtid i Norge; bærekraftig utvikling og styrt avvikling.

 • Fremleggelse av rapport om pelsdyrnæringen

  Nyhet | Landbruks- og matdepartementet

  Mandag 15. desember 2014 klokken 10.00 legger utvalget for utredning av pelsdyrnæringen fram sin rapport i Plenumssalen i R4. Det er Landbruks- og matdepartementet og Klima- og miljødepartementet som er oppdragsgiver og som får overlevert rapporten.

 • Utvalg som skal gjennomgå pelsdyrnæringen

  Artikkel | Landbruks- og matdepartementet

  I oktober 2013 ble det satt ned et offentlig utvalg som skal gjennomgå perlsdyrnæringen. Formålet med utvalgsarbeidet er å bidra til forutsigbarhet med hensyn til pelsdyrnæringens fremtid i Norge. Utvalget skal utrede både et alternativ med bærekraftig utvikling og et alternativ med styrt avvikling. Utvalget skal levere sin innstilling innen 15. desember 2014.