Historisk arkiv

Forskrift om kompensasjon etter avvikling av pelsdyrhold er fastsatt

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matdepartementet har fastsatt forskrift om kompensasjon etter avvikling av hold av pelsdyr. Det er gjort store endringer etter høringen.

– Jeg har lyttet til innspillene i høringsrunden og gjort flere forbedringer i kompensasjonsordningen. Det betyr at flere oppdrettere kommer vesentlig bedre ut. I arbeidet med den endelige forskriften har jeg hatt god dialog, og et nært samarbeid, med regjeringspartiene på Stortinget som har kommet med viktige innspill, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad.

Økt kompensasjon til minkprodusenter

Det har kommet mange innspill om at kompensasjon basert på bokført verdi av kapital som har vært brukt i pelsdyrvirksomheten, supplert med tillegget ut fra antall avlstisper, i mange tilfeller vil gi for lav kompensasjon.

Det er lagt til grunn at pelsdyroppdrettere ikke har krav på full erstatning etter ekspropriasjonsrettslige regler. Departementet har imidlertid sett hen til forventet avkastning av pelsdyroppdrett basert på pristrender for skinn og fôr, og på denne bakgrunn lagt opp til en alternativ, standardisert beregningsmåte som kan benyttes ved oppdrett av mink. Basert på lønnsomhetsvurderinger er ikke oppdrett av rev omfattet av denne bestemmelsen.

Dette betyr at kompensasjon kan gis med en standardsats på 2.150 kroner pr. minktispe. Sammenlignet med høringsforslaget vil dette øke kompensasjonsbeløpet med flere millioner kroner for enkelte produsenter.

Forbedret ordning for oppdrettere mellom 62 og 67 år

I høringsforslaget var det lagt opp til en særlig kompensasjon til oppdrettere som tar ut alderspensjon før fylte 67 år, dersom vedkommende ikke har annen lønns- eller næringsinntekt. Det blir nå åpnet for at denne kompensasjonen kan kombineres med inntekt opp til to ganger grunnbeløpet i folketrygden.

Utvidet virkeområde for kompensasjonsordningen

På bakgrunn av høringsinnspill er det åpnet for at eiere av pelsdyranlegg som var i bruk 15. januar 2018, får dekket utgifter til rydding og opprydding selv om de ikke selv var den som drev pelsdyroppdrettet. Det er også åpnet for at produsenter som er deleiere i pelsingsanlegg som er lokalisert utenfor egen gård, kan få dette innregnet i beregningsgrunnlaget for kompensasjon basert på bokført verdi.

- Selv om vi nå har gjort flere endringer som forbedrer kompensasjonsordningen, vil vi når forskriften har begynt å virke, overvåke om ordningen gir urimelige utslag i enkelttilfeller slik Stortinget har bedt om, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad.

Innhold i kompensasjonsordningen:

  • Kompensasjon basert på bokført verdi supplert med et tillegg pr avlstispe av rev på 840 kroner og pr. avlstispe av mink på 420 kroner. Full dekning av kostnader til riving og opprydding, også til utleier av pelsdyrhus
  • Kompensasjon kan alternativt utmåles med 2.150 kroner pr. avlstispe av mink
  • Kompensasjon for lavere alderspensjon som kan kombineres med inntekt opp til 2G
  • Særlig vurdering av kompensasjon til produsenter som gjorde påkostninger i perioden 10. januar 2017 – 15. januar 2018.

I tillegg vil det bli etablert en ordning med omstillingsmidler med en ramme på 100 millioner kroner. Det er ikke satt noen øvre ramme for kostnadene ved kompensasjonsordningen, men samlet kostnad til kompensasjon og omstillingsmidler anslås å bli inntil 800 – 850 millioner kroner.

Fakta

Stortinget har vedtatt lov 21. juni 2019 nr. 63 om forbud mot hold av pelsdyr.  Loven forbyr hold av dyr utelukkende eller primært for at dyrene eller deres avkom skal avlives med sikte på salg eller annen utnyttelse av pelsen. For pelsdyrprodusenter som holdt pelsdyr 15. januar 2018, er det vedtatt en avviklingsperiode frem til 1. februar 2025.

Det er ca. 180 pelsdyrprodusenter i Norge som vil bli omfattet av vedtaket.