Forskrift om endring i forskrift om hold av pelsdyr

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 17. april 2018 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 97 om dyrevelferd § 19, § 23, § 24 og § 25, jf. delegeringsvedtak 11. juni 2010 nr. 814.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov