Forskrift om hold av pelsdyr

Pelsdyrforskriften

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 17. mars 2011 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 97 om dyrevelferd § 6, § 7, § 8, § 10, § 19, § 22, § 23, § 24, § 25 og § 26, jf. delegeringsvedtak 11. juni 2010 nr. 814 og lov 15. juni 2001 nr. 75 om veterinærer og annet dyrehelsepersonell § 18. EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg I kap. I. del 9.1 nr. 2 (direktiv 93/119/EF). Endringer: Endret ved forskrifter 28 april 2011 nr. 431, 21 jan 2013 nr. 62.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov