Forskrift om endring av forskrift om hold av pelsdyr

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 3. november 2017 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 97 om dyrevelferd § 19, § 23, § 24 og § 25, jf. kgl. res 11. juni 2010 nr. 814.

I

I forskrift 17. mars 2011 nr. 296 om hold av pelsdyr skal det gjøres følgende endringer: 

§ 8 skal lyde:

§ 8. Rutiner og journal

Dyreholder skal ha skriftlige rutiner som sikrer overholdelse av dyrevelferdslovgivningens krav, blant annet for

 1. testing av avlsdyr for tillitsfullhet etter § 6 annet ledd annet punktum
 2. håndtering og sosialisering av dyrene etter § 7
 3. hygienisk lagring av fôr etter§ 10 bokstav c
 4. bruk av stimulerende aktivitetsobjekter og eventuelt innretninger etter § 11 sjette ledd
 5. kontroll med tekniske innretninger og plan for alternative løsninger etter§ 14
 6. fôring av avlsdyr etter § 17 femte, sjette og sjuende ledd
 7. tilrettelegging for ønsket sosial kontakt mellom dyr etter§ 21
 8. forebygging og avdekking av sykdom og skader etter § 22
 9. bruk av fleksible oppstallingssystemer etter § 25 og § 29
 10. håndtering av skrotter

Dyreholder skal føre journal over

 1. dyrene i anlegget
 2. tidspunkt for avvenning
 3. sykdom, skader, behandling, kontakt med veterinær, medisinbruk og dødelighet. Kjente eller sannsynlige årsaker til skader og dødelighet skal angis
 4. all avliving
 5. aggresjon mellom dyr og tiltak for å redusere slik aggresjon
 6. håndtering ogsosialisering av dyrene
 7. utvelgelseavavlsdyr
 8. bruk av stimulerende aktivtetsobjekter og eventuelt innretninger
 9. fôringav avlsdyr
 10. kloettersyn ogklorøkt

Opplysningene i journalen skal være tilgjengelige for Mattilsynet i minst tre år. 

§ 11 sjette ledd skal lyde: 

Oppholdsenheten skal til enhver tid være beriket med egnede aktivitetsobjekter og eventuelt innretninger som stimulerer dyrene til lek, gnaging, utforsking og variert fysisk aktivitet. For rev skal minst ett aktivitetsobjekt være spiselig eller godt å tygge på. Aktivitetsobjektene må skiftes tilstrekkelig ofte for å sikre mulighet for variert aktivitet. 

§ 17 nytt sjette ledd skal lyde: 

Avlsdyr av rev skal i perioden fra utvelgelse til paring ha tilgang på spiselige aktivitetsobjekter. 

§ 17 sjette ledd blir nytt sjuende ledd og skal lyde: 

Dersom det er nødvendig å slanke dyr, skal dette skje ved å benytte fôr med lavere energiinnhold eller ved å øke dyrenes fysiske aktivitet. Den tiden dyrene bruker til å ete, skal ikke reduseres. 

Ny § 24a skal lyde: 

§ 24a. Forbud mot gruppehold av mink

Deter ikke tillatt med gruppehold av mink. Med gruppehold menes hold av mer enn ett dyr av hvert kjønn i samme oppholdsenhet etter elleve ukers alder.

Forbudeti første ledd gjelder ikke for produsenter som deltar i et dyrevelferdsprogram etter § 24b og oppfyller kravene fastsatt i programmet. Mattilsynet fatter vedtak om disse vilkårene er oppfylt.   

Ny § 24b skal lyde:

§ 24b. Dyrevelferdsprogram

Dyrevelferdsprogrammetskal som minimum inneholde følgende elementer:

 1. kravom systematisk registrering av sår og skader på alle dyr
 2. kravom veterinæravtale for helseovervåking i dyreholdet
 3. kravtil avviksbehandlinghosdeltakernei dyrevelferdsprogrammet
 4. årligkartleggingav dyrevelferden for mink i hele dyreholdet
 5. regelmessigkontrollmedatdyrevelferdsprogrammetoppfylles. Dette skal inkludere kontroll av en uavhengig instans
 6. kriterierforutelukkelseav produsenter fra dyrevelferdsprogrammet
 7. angivelse av når Mattilsynet skal varsles om avvik

Dyrevelferdsprogrammet skal angi en grense for hvor stor andel av dyrene i gruppehold som kan ha skader, samt krav til nivå på dyrevelferden i et dyrehold. Brudd på disse kravene skal føre til utelukkelse fra dyrevelferdsprogrammet.

Dyrevelferdsprogrammet skal være godkjent. Godkjenning gis av departementet for inntil fem år av gangen. Det kan gis foreløpig godkjenning selv om ikke alle krav er oppfylt. Godkjenningen kan trekkes tilbake dersom administrator for programmet ikke utfører sine oppgaver etter programmet.

En oversikt over resultatene av kontrollen etter første ledd bokstav e) fra foregående år skal forelegges Mattilsynet innen 1. mars. 

§ 27 siste ledd nytt annet punktum skal lyde: 

Løs halm er ikke tilstrekkelig som aktivitetsobjekt. 

Ny § 32a skal lyde:

§ 32a. Tiltak for å motvirke feil beinstilling

Kun dyr som bedømmes å ha god eller meget god beinstilling skal brukes i avl. Sålegjengereskal avlives straks de blir oppdaget.

Ny § 36 c) skal lyde: 

Fram til 1. januar 2019 er det tilstrekkelig for å oppfylle kravet i § 24a andre ledd første punktum at produsenten gjennom søknad eller innmelding har knyttet seg til et dyrevelferdsprogram og forpliktet seg til å følge dette. 

Ny § 36 d) skal lyde:

Fram til 1. januar 2020 kan rev som bedømmes å ha akseptabel beinstilling brukes i avl. 

§ 37 annet og tredje ledd skal strykes. § 37 nytt siste ledd skal lyde 

Følgendebestemmelser trer ikkei kraft før 1. juli 2018:

 1. § 24a om forbud mot gruppehold av mink
 2. § 24b om dyrevelferdsprogram 

II

Forskriften trer i kraft 1. januar 2018.

Tilhørende lov