Historisk arkiv

Utvalg som skal gjennomgå pelsdyrnæringen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

I oktober 2013 ble det satt ned et offentlig utvalg som skal gjennomgå perlsdyrnæringen. Formålet med utvalgsarbeidet er å bidra til forutsigbarhet med hensyn til pelsdyrnæringens fremtid i Norge. Utvalget skal utrede både et alternativ med bærekraftig utvikling og et alternativ med styrt avvikling. Utvalget skal levere sin innstilling innen 15. desember 2014.

I oktober 2013 ble det satt ned et offentlig utvalg som skal gjennomgå perlsdyrnæringen. Formålet med utvalgsarbeidet er å bidra til forutsigbarhet med hensyn til pelsdyrnæringens fremtid i Norge. Utvalget skal utrede både et alternativ med bærekraftig utvikling og et alternativ med styrt avvikling.

Utvalget skal levere sin innstilling innen 15. desember 2014. 

Medlemmer i utvalget
Utvalget er bredt sammensatt med ni medlemmer. Medlemmene var valgt ut fra sin faglige ekspertise og brede erfaring fra og kontakter med forskning og forvaltning, og ikke som representanter for sektorer, interesseorganisasjoner eller myndigheter. Utvalget ledes av Anne Karin Hamre som er Fylkesmann i Sogn og Fjordane 

 • Fylkesmann Anne Karin Hamre, Sogndal (leder)
 • Instituttstyrer Torstein Steine, Ås
 • Seniorforsker Steen Henrik Møller, Danmark
 • Landbruksdirektør Hadle Nevøy, Rennesøy
 • Miljøvernsjef Guri Tveito, Longyearbyen
 • Veterinær/forsker Kathrine Ryeng, Tromsø
 • Veterinær/forsker Camilla Kielland, Oslo
 • Advokat/partner Marianne Olssøn, Ringsaker
 • Viserektor Sveinung Eikeland, Alta

Sekretariatsfunksjon for utvalget ivaretas av Landbruks- og matdepartementet og Miljøverndepartementet. 

Bakgrunn for utvalget
Pelsdyrnæringen er omstridt, og det er en debatt om dens etiske berettigelse. Ulike tilnærminger er i prosess i flere land.

Formålet med utvalgets utredning skal være å bidra til forutsigbarhet om fremtidige rammevilkår for pelsdyrnæringen. Den globale pelsproduksjonen har økt betydelig de siste ti årene. Den norske pelsproduksjonen utgjør om lag 1 prosent av den globale produksjonen av minkskinn og om lag 4 pst. av den globale produksjonen av reveskinn. Det er om lag 270 bruk med pelsdyr i Norge. Samlet sysselsetting i primærproduksjon, fôrproduksjon, organisasjoner og tilgrensende næringer er av NILF anslått til 300 årsverk. I 2012 var omsetningsverdien av norske skinn på vel 400 mill. kroner. Den norske pelsdyrnæringen er under gjeldende rammevilkår en livskraftig, lønnsom og internasjonalt konkurransedyktig distriktsnæring. Den årlige verdiskapingen er drøyt 200 millioner kroner. 

Utvalget skal bl.a. beskrive og sammenstille internasjonale utviklingstrekk og rammevilkår for pelsdyrnæringen, drøfte og vurdere etiske spørsmål rundt pelsdyrhold og utrede ulike problemstillinger knyttet til to hovedalternativer for pelsdyrnæringens fremtid i Norge:

 1. Bærekraftig utvikling
 2. Styrt avvikling 

Kontaktinformasjon:
Eventuelle innspill til utvalget kan gis til følgende: pelsdyrutvalget@lmd.dep.no

Innspill vil som hovedregel ikke besvares. Anonyme henvendelser vil ikke bli hensyntatt.